80% μείωση από τον αρχικό προϋπολογισμό στην πρώτη ηλ. δημοπρασία

Διενεργήθηκε χθες 29.07.2011, στα Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ), του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α), η πρώτη Ηλεκτρονική Δημοπρασία (euction), για την προμήθεια 3 δραστικών ουσιών με 5 κατηγορίες και με προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.167.573,00 €, όπως υπολογίστηκε με βάσει τις υφιστάμενες τιμές του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων και τις αιτούμενες ανάγκες τριών  Νοσοκομείων (ΓΝ Ευαγγελισμού, ΓΝ Γεννηματά και ΓΝ Ασκληπιείου Βούλας).

Ο ανωτέρω ηλεκτρονικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε και διενεργήθηκε στις 8 Ιουλίου 2011, με τη συμμετοχή ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών. Συνολικά, συμμετείχαν 14 εταιρείες ενώ μετά την Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών Προσφορών και των αρχικώς υποβληθεισών Οικονομικών Προσφορών, συνέχισαν και συμμετείχαν στη χθεσινή Ηλεκτρονική Δημοπρασία (euction) 11 εταιρείες.

Οι επιτευχθείσες τιμές που προέκυψαν από την Ηλεκτρονική Δημοπρασία (euction) κατέληξαν τελικώς σε  δαπάνη 436.834,14 €,  ήτοι μείωση 79,85 %  του αρχικού προϋπολογισμού, εξοικονομώντας για το Ελληνικό Δημόσιο συνολικό όφελος  1.730.738,86 €