Ενεργοποιήθηκαν οι δηλώσεις Φ.Π.Α. με δυνατότητα καταβολής σε δόσεις

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών γνωστοποιεί στους  υποκείμενους στο Φόρο Προστιθέμενης  Αξίας ότι έχει αναμορφώσει την  εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής της  περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α για να υποστηρίζει την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις.  Η εφαρμογή έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 14/07/2011. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί οριστικά μέσω της νέας εφαρμογής 79 χιλιάδες δηλώσεις από τις οποίες  7.042 αφορούν καταβολή σε δόσεις.
Επισημαίνεται ότι υπόχρεοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις πρέπει οπωσδήποτε, πριν ολοκληρώσουν την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, να συμπληρώσουν το ποσό της πρώτης δόσης στο πεδίο με κωδικό 521 του νέου εντύπου Φ2. Το ποσό της πρώτης δόσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον το 40% του χρεωστικού υπολοίπου και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 €.  Όταν έχει συμπληρωθεί το ποσό της πρώτης δόσης η «ταυτότητα πληρωμής» με την οποία γίνεται η καταβολή στις Τράπεζες, αφορά μόνο στο ποσό αυτό.  Το υπόλοιπο ποσό (κωδ. 522) προσαυξημένο κατά 2% (κωδ. 514) καταβάλλεται το πολύ σε δύο μηνιαίες δόσεις στο τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ. Η κάθε δόση, εκτός από την τελευταία, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €.
Οι φορολογούμενοι που θέλουν να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα καταβολής Φ.Π.Α. σε δόσεις πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, αν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα μια δόση, στερούνται του δικαιώματος καταβολής του φόρου σε δόσεις, για την τρέχουσα και την επόμενη κάθε φορά διαχειριστική περίοδο.