Τα Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων ζητούν στελέχη

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έξι μηνών από 1/8/2011-31/1/2012) εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται ως εξής:

1. Στέλεχος Διαχείρισης

Απαιτούμενα προσόντα

  1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στις οικονομικές επιστήμες.
  2. Η κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικού με τα οικονομικά.
  3. 5ετής επαγγελματική προϋπηρεσία σε οικονομική διοίκηση – λογιστήριο
  4. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, λογιστικά πακέτα).
  5. Άριστη πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.