Πολύ χαμηλές οι απορροφήσεις του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων

Παρόμοια εικόνα με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) της υπόλοιπης Ελλάδας παρουσιάζει το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. Ιδιαίτερα χαμηλές απορροφήσεις με εξαίρεση τα προγράμματα «Ψηφιακής Σύγκλισης». Αυτά προκύπτουν από απάντηση του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης κ.Hahn, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ,  Νίκου Χουντή.
Πιο συγκεκριμένα, ο Επίτροπος Hahn στην απάντησή του αναφέρει ότι «το συνολικό ποσοστό απορροφητικότητας του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» 2007-2013 είναι 27 %», δύο μόλις χρόνια πριν τη λήξη του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ επισημαίνει ότι «Οι προτεραιότητες ‘Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας’ και ‘Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής’ στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση».
Στη συνέχεια της απάντησής του ο Επίτροπος, σημειώνει ότι οι βασικότερες αιτίες των καθυστερήσεων του ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδας, Πελ/σου και Ιονίων, αφορούν την «ανεπάρκεια ώριμων έργων και, γενικότερα, σε στενώσεις και δύσκαμπτες διαδικασίες στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου» και προτρέπει τις ελληνικές αρχές να δώσουν «μεγαλύτερη έμφαση σε παρεμβάσεις στην προτεραιότητα ‘Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής’, ειδικότερα για ζητήματα σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία, την πρόληψη των κινδύνων και τις επενδύσεις σε κοινωνική υποδομή (εκπαίδευση-υγεία)», καθώς επίσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά «τα έργα στο πλαίσιο των ‘Περιφερειακών/Τοπικών Οδών’ και Λιμένων» και τις «παρεμβάσεις στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης».
Καταλήγοντας στην απάντησή του ο κ.Hahn, παραθέτει αναλυτικό πίνακα με τα ποσοστά απορρόφησης των δέκα αξόνων του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων, στον οποίο εμφανίζεται ότι ο Άξονας Προτεραιότητας «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας» παρουσιάζει απορροφήσεις μόλις 10.11% για τη Δυτική Ελλάδα, 21.28% για την Πελοπόννησο και 24.86% για τα Ιόνια Νησιά, ενώ ο Άξονας Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» παρουσιάζει απορροφήσεις 9.54% για τη Δυτική Ελλάδα, 14.11% για την Πελοπόννησο και 23.08% για τα Ιόνια Νησιά.