73 προσλήψεις στο Δήμο Κεφαλονιάς

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κεφαλλονιάς ανακοίνωσε ο Δήμος. Οι προσλήψεις που θα γίνουν είναι οι εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)

Για τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) κάνοντας κλικ εδώ

Κεφαλονίτικα Νέα