Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου στη Μελισσάνη (για χώρο στάθμευσης)

Ο Αντιδήμαρχος Κεφαλονιάς Δημήτριος Πυλαρινός διενεργεί φανερό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός ακινήτου
κατάλληλου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης πλησίον του λιμνοσπηλαίου της Μελισσάνης. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να έχει επιφάνεια περίπου τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ. και να είναι όμορο του λιμνοσπηλαίου ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει όμορο όσο το δυνατόν πλησιέστερα του σπηλαίου.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη και ανώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ετησίως.
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ενδιαφερόμενοι προσέλθουν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και καταθέσουν έγγραφη προσφορά στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς ο χώρος, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν. Στην προσφορά πρέπει να επισυνάπτονται μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία:
Α) Τίτλος κτήσεως του ακινήτου, πιστοποιητικό μεταγραφής και πρόσφατο πιστοποιητικό βαρών και διεκδικήσεων.
Β) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραμμάτιο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για ποσό ίσο με το 50% του ζητούμενου ετήσιου μισθώματος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση στο Δήμο στην κατάσταση και στο χρόνο που θα ορισθεί από τη σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Δ) Ειδικό (συμβολαιογραφικό) πληρεξούσιο εφόσον η προσφορά κατατεθεί από άλλο πρόσωπο πλην του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Στον ίδιο φάκελο θα βρίσκεται δεύτερος σφραγισμένος φάκελος, ο οποίος θα περιέχει την οικονομική προσφορά και ο οποίος θα ανοιχθεί κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας από την αρμόδια Επιτροπή.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή.
Για τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών, για λεπτομερή γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό κατάστημα Αργοστολίου και στο τηλέφωνο 2671360158 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Πυλαρινός

Κεφαλονίτικα Νέα