Συντάξεις – Προϋποθέσεις για την εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης

Οδηγίες και διευκρινήσεις για την αναγνώριση και εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης δίνει με εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.Με την εγκύκλιο, διευκρινίζονται οι ρυθμίσεις για την εξαγορά πλασματικού χρόνου και των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, οι οποίες περιέχονται στο νέο νόμο για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας».
Ο συνολικός χρόνος, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί ή συνυπολογιστεί τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, είναι από 4 έως 7 έτη ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Διευκρινίζεται επίσης ότι μητέρες ανηλίκων τέκνων, ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1992, που θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010, δεν έχουν το δικαίωμα να προβούν σε αναγνώριση πλασματικού χρόνου, εκτός, αν επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου και τα αυξημένα όρια ηλικίας.
Επισημαίνεται ότι, η αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, όμως, προκειμένου να συνυπολογιστεί ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.
Αναφέρονται τέλος αναλυτικά παραδείγματα για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και τα ποσά που καταβάλλονται ενώ περιέχεται αναλυτικός πίνακας με τις σχολές τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης, στις οποίες ο χρόνος φοίτησης αναγνωρίζεται για την εξαγορά πλασματικού χρόνου.

Οι ρυθμίσεις για τα πλασματικά χρόνια αφορούν όσους θίγονται από τον νέο ασφαλιστικό νόμο (3863/10), δηλαδή όσους κατοχυρώνουν ή θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1/1/2011 (10.800 ένσημα – 59 έτη ηλικίας το 2011, προσαυξανόμενα κατά ένα έτος τα επόμενα χρόνια).
Αναλυτικά…
Τέσσερα πλασματικά χρόνια μπορούν να αναγνωρίσουν όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εντός του 2011, πέντε όσοι θεμελιώνουν το 2012, έξι το 2013 και επτά το 2014 ή αργότερα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η αναγνώριση γίνεται με ένα ποσό που αγγίζει (για την κύρια σύνταξη) τα 2.000 ευρώ ανά έτος.
Το ποσό αυτό προκύπτει με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (33,04 ευρώ), ενώ σε άλλες περιπτώσεις το ποσό αυτό τίθεται ως κατώτατο όριο.
Η αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε -ωστόσο γνώστες του συστήματος επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει μέσα στο 2011, εάν δεν κατοχυρώνεται δικαίωμα σύνταξης στο τρέχον έτος. Ελάχιστη προϋπόθεση είναι πάντως να έχει ο ασφαλισμένος συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 μέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.
Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για αναγνώριση χρόνων δεν επιστρέφονται σε περίπτωση που δεν θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης.
Για το λόγο αυτό, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί καλούνται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή ενημέρωση των ασφαλισμένων.
Για το χρόνο σπουδών σε ανώτερες-ανώτατες σχολές η αναγνώριση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της σχολής (π.χ. 4 έτη για τη Νομική, 2 για τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες), ενώ αφαιρούνται από το παραπάνω διάστημα τα διαστήματα κατά τα οποία ο φοιτητής εργαζόταν. Για σπουδές σε ΤΕΙ διευκρινίζεται ότι λογίζεται και το διάστημα της εξάμηνης πρακτικής άσκησης που απαιτείται για την απόκτηση πτυχίου. Για τις επαγγελματικές σχολές (π.χ. πλοιάρχων, μηχανικών εμπορικού ναυτικού κ.λπ.) η εγκύκλιος περιλαμβάνει μακρύ κατάλογο των «αναγνωρισμένων», ενώ η προσμέτρηση πλασματικών χρόνων ξεκινά μετά το 17ο έτος ηλικίας.
Προϋπόθεση για όλες τις σχολές είναι να έχει ολοκληρώσει ο ασφαλισμένος τις σπουδές με απόκτηση πτυχίου, ενώ εάν έχει περισσότερα από ένα πτυχία επιλέγεται μία από τις σχολές.
Μαζί με το χρόνο στρατιωτικής θητείας για όσους υπηρέτησαν αναγνωρίζεται και ο χρόνος φυλάκισης για όσους δεν υπηρέτησαν επικαλούμενοι θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις (χωρίς όμως την έκπτωση του 30% που αφορά τους πρώτους).
Αναγνωρίζονται επίσης οι χρόνοι απεργιών και μαθητείας (stage, σχολικοί φύλακες κ.λπ.).
Ο χρόνος παιδιών αναγνωρίζεται ισότιμα για άνδρες και γυναίκες και φτάνει μέχρι τα πέντε χρόνια για τρίτεκνους και άνω. Ξεχωριστά αναγνωρίζεται ο χρόνος γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών που εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύει σε κάθε φορέα ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για την αναγνώριση του χρόνου που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ, την ειδική προσαύξηση και τον Τομέα Επικουρικής ασφάλισης Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του ΕΤΑΑ και την Ειδική Προσαύξηση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων.

Από 2.000 ευρώ
Ποικίλλουν τα ποσά που πρέπει να καταβάλει ο ασφαλισμένος για την αναγνώριση κάθε πλασματικού χρόνου. Στην περίπτωση των χρόνων στρατιωτικής θητείας εξαρτώνται από τις αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης, ενώ προβλέπονται κατώτερο όριο με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των ποσών.

Θητεία
– Μισθωτός ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έτος 2011, με αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησής του πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται σε 1.100,00 ευρώ, το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του Ν. 1358/1983, θα ανέλθει σε 1.100,00 x 20% x 12 μήνες = 2.640,00 ευρώ, και μετά τη μείωσή του κατά 30% σε 1.848,00 ευρώ. Επειδή, όμως, το ποσό αυτό υπολείπεται του ποσού που προκύπτει, αν ο υπολογισμός του προβλεπόμενου ποσοστού (20%) γίνει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει το 2011, θα καταβληθεί το μεγαλύτερο ποσό (ήτοι, 25 x 33,04 x 20% x 12 μήνες = 1.982,40 ευρώ).
– Αν οι αποδοχές του ασφαλισμένου στον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης ανέρχονται σε 1.500,00 ευρώ, τότε το ποσό που προκύπτει είναι:
1.500,00 x 20% x 12 μήνες = 3.600,00 ευρώ, το οποίο με την έκπτωση (30%) γίνεται 2.520,00 ευρώ.

Σπουδές-παιδιά
Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (33,04 ευρώ) χρησιμοποιείται ως βάση για την αναγνώριση χρόνου σπουδών σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, μέσες επαγγελματικές σχολές. Για την κύρια σύνταξη υπολογίζεται με το 20% επί 300 μέρες για κάθε χρόνο (δηλαδή 1982,40 ευρώ). Για την επικουρική υπολογίζεται με το 6% (594,72). Με τον ίδιο τρόπο γίνεται ο υπολογισμός για τον χρόνο παιδιών (ένα έτος-ένα παιδί, τρία έτη-δύο παιδιά, πέντε έτη-τρία και άνω), τον χρόνο που προκύπτει από τα κενά ασφάλισης και το χρόνο μαθητείας. Ισχύει έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή.

Ασθένεια-ανεργία
Χωρίς εξαγορά αναγνωρίζονται ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας (μέχρι 300 μέρες), τακτικής ανεργίας (μέχρι 300 μέρες) και η απουσία λόγω κύησης ή λοχείας.
Εκπαιδευτική άδεια-απεργίες
Για αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας χωρίς αποδοχές (μέχρι 2 έτη) και χρόνου απεργίας τα ποσά προκύπτουν από τα ποσοστά εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύει σε κάθε φορέα ασφάλισης. Ισχύουν πάντως ως κατώτατο όριο οι μηνιαίες αποδοχές που προκύπτουν από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιασμένο με το 25.

Πηγή: aftodioikisi.gr