Πωλείται το οικόπεδο της ΔΕΗ στο Δράπανο

Το οικόπεδο του παλιού εργοστασίου στο Δράπανο εκποιεί ή εκμισθώνει η σύμφωνα με τη διακήρυξη διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Το οικόπεδο έχει επιφάνεια 16.499 τ.μ.

Η διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. ΔΥΣ/9/2011
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ή ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

1. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ προτίθεται να προβεί στην εκποίηση ή εκμίσθωση ενός οικοπέδου επιφανείας 16.499 τμ (κατά τους τίτλους 15.995 τμ) που βρίσκεται στη θέση «Δράπανο» στο Κεφαλληνίας, στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα.
To υπόψη ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου, εντός ΖΟΕ, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
2. Ως τιμή εκκίνησης για την περίπτωση αγοράς ορίζεται το ποσό του 1.150.000
€ και ως ετήσιο μίσθωμα εκκίνησης για την περίπτωση μίσθωσης το ποσό των 46.000 €.
3. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη ΔΕΗ Α.Ε (Διεύθυνση Υπηρε-σιών Στέγασης οδός Καποδιστρίου 27, 2ος όροφος, Γραφείο 23) έγγραφη σφραγι-σμένη οικονομική προσφορά, μέχρι την 3η μ.μ. ώρα της 15.9.2011, τις εργάσι-μες μέρες, με τα ακόλουθα στοιχεία :
– Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π. των ιδίων και των τυχόν εκπρο-
σώπων τους.
– To τίμημα αγοράς ή το μίσθωμα που προσφέρουν για το ακίνητο.
4. Κάθε προσφορά θα υποβληθεί κλειστή σε φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΥΣ/9/2011
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 27
104 32 ΑΘΗΝΑ
Επίσης στο φάκελο θα αναγράφεται το όνομα του προσφέροντος.
Μεσιτικά γραφεία δεν αποκλείονται, η ΔΕΗ όμως δεν καταβάλλει μεσιτική προμή-θεια.
5. Η ΔΕΗ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης όλων των προσφορών, ματαί-ωσης, αναβολής ή επανάληψης του διαγωνισμού.
6. Όλα τα έξοδα μεταβίβασης στην περίπτωση αγοράς (συμβολαιογραφικά κ.λ.π) βαρύνουν τον αγοραστή.
7. Πληροφορίες στο τηλέφωνο Αθήνας 210 5247553 (κ. E.Ναυπλιώτης,
Ε. Μπότσης).

Κεφαλονίτικα Νέα