Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για διανομή γευμάτων από το Γενικό Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

Tο Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλονιάς προκηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης για την διανοµή γευµάτων προϋπολογισθείσας δαπάνης 150.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου , έτους 2011, µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά.
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας του διαγωνισµού : 27-9-2011, ηµέρα Τρίτη, ώρα 12.00.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στο Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου του ΓΝ Κεφαλονιάς Οδός Σουηδίας Αργοστόλι 28100
Οι όροι της προκήρυξης διατίθενται από το Γραφείο Προµηθειών αντί καταβολής ποσού 15,00 € µε γραµµάτιο είσπραξης στο ταµείο του Νοσοκοµείου ή αντικαταβολή στο Ταχυδροµείο πλέον ταχυδροµικών εξόδων.
Πληρ. Καθηµερινά : Γρ. Προµηθειών από 07:30 – 14:00 εκτός αργιών
τηλ. και Fax 26710 – 28886
Αργοστόλι 24-8-2011
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κεφαλονίτικα Νέα