Μέτρα… με το μέτρο

Καταιγίδα μέτρων που προκα­λούν μειώσεις στις συντάξεις, στα εφάπαξ βοηθήματα, αλ­λά και στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνει η «ατζέντα» του υπουργείου Εργασίας για τους υπό­λοιπους μήνες ώς το τέλος του έτους. Δεκαπέντε μέτρα, τα οποία συμπε­ριλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, τίθενται σε εφαρμογή – σταδιακά – από τη Δευτέρα 1η Αυ­γούστου.
Εντός του Σεπτεμβρίου έρχεται νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση, με επί­κεντρο τα επικουρικά ταμεία, ενώ οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις τοποθετούνται από την 1η Ιανουαρί­ου του 2012 και θα αφορούν και τους υφιστάμενους συνταξιούχους.
Προ των πυλών βρίσκεται η νέα αναθεωρημένη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, με την «έξοδο» 120.000 εργαζόμενων από το ειδικό καθεστώς, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει στην αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά πέντε έτη.
Αναλυτικά τον «οδικό χάρτη» των αλλαγών, τον παρουσιάσαμε στο προηγούμενο φύλλο. Μία σύνοψη όμως δεν βλάπτει:
1. Από 1ης Αυγούστου επιβάλλεται αυξημένη ειδική εισφορά (τύπου ΛΑΦΚΑ) στις κύριες συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ.
2. Eπιπρόσθετη εισφορά από 6% έως 12% στις συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ, για τους συνταξιούχους που είναι μικρότεροι των 60 ετών.
3. Από 1ης Αυγούστου εφαρμόζε­ται αυξημένη παρακράτηση κατά 1% (από 4% σε 5%) υπέρ ανεργίας σε μισθωτούς και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα (μοιράζε­ται ισομερώς από 0,5%). Ειδική εισφορά υπέρ των ανέργων ύψους 2% θε­σπίζεται στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
4. Από 1ης Σεπτεμβρίου στις επικουρικές συντάξεις που ξεπερνούν τα 300 ευρώ θα επι­βληθεί ειδική εισφορά 3%-10%.
5. Εντός του Σεπτεμβρίου ολοκλη­ρώνεται η νέα αναθεωρημέ­νη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, με την «έξοδο» 120.000 εργαζόμενων από το ειδικό καθεστώς.
6. Οι αναλογιστικές με­λέτες σε όλα τα επι­κουρικά ταμεία αναμέ­νεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του καλοκαι­ριού. Οι αλλαγές θα νο­μοθετηθούν τον Σεπτέμ­βριο και θα ισχύσουν από το νέο έτος.
7. Μειώνεται κατά 15% το ποσό του εφάπαξ τόσο των δημοσίων υπαλλήλων όσο και της ΔΕΗ.
8. Οι αλλαγές θα αφορούν και τα ταμεία παροχής εφάπαξ βοηθήματος. Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2011.
9. Ώς το τέλος Οκτωβρίου θα ολο­κληρωθεί η απογραφή των συ­νταξιούχων, η οποία μέχρι στιγμής δείχνει σοβαρές παρατυπίες στην είσπραξη των συντάξεων. Ήδη την απογραφή έχουν ολοκληρώσει ο ΟΓΑ και ο ΟΑΕΕ, ενώ την έχει ξεκι­νήσει το ΙΚΑ.
10. Από τον Σεπτέμβριο τίθεται σε λειτουργία ο νέος φορέας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί­ας (ΕΟΠΥΥ).
11. Από τον Σεπτέμβριο θα λει­τουργήσει το Ενιαίο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, το οποίο θα αναλάβει το έργο του ελέγχου του συνόλου των αναπηρικών συντάξεων.
12. Αυξάνεται από 1ης Ιανουαρί­ου 2012 η εισφορά αγροτών στον κλάδο σύνταξης του ΟΓΑ.
13. Η ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΕ επί του τζίρου των επιχειρή­σεων θα εφαρμοστεί από το 2013.
14. Οι συντάξεις που καταβάλλο­νται από το ΝΑΤ, μειώνονται αναδρομικά, από 1ης Ιανουαρίου του 2011, κατά 6%.
15. Αυξάνονται από την αρχή του 2012 οι εισφορές και στους ασφαλισμένους των πρώην λεγόμε­νων ειδικών ταμείων και νυν ΕΤΑΑ (μη­χανικοί, γιατροί, δικηγόροι).

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα «Το ποντίκι»