Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στήριξης γυναικείων οργανώσεων για δράσεις ισότητας των φύλων

Δημοσιεύθηκε  η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης από γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας των φύλων.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με το νέο αυτό Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικείων οργανώσεων, θεωρώντας ότι αποτελούν βασικό μοχλό της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα στον τομέα στήριξης των περισσότερο ευάλωτων γυναικών. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα προβλέπει τη χρηματοδότηση διετών Σχεδίων Δράσης, που στοχεύουν:

  • Στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών και την αρωγή θυμάτων βίας.
  • Στην υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων γυναικών
  • Στην καταπολέμηση των στερεότυπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων, όπως προβάλλονται από τα ΜΜΕ.
  • Στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων σε νέους τομείς προώθησης της ισότητας των φύλων (π.χ. περιβάλλον, κοινωνία της γνώσης).

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση (). Κάθε διετές Σχέδιο δράσης θα χρηματοδοτηθεί μέχρι 80.000 ευρώ συνολικά με την προϋπόθεση ότι θα προσληφθεί τουλάχιστον ένας/μία άνεργος/η πλήρους απασχόλησης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2011Από τις 22 Αυγούστου οι ενδιαφερόμενες γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) (Φανή Παπαδοπούλου τηλ. 210-3898000) το οποίο αναλαμβάνει την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής κατά τη κατάρτιση των αιτήσεων για χρηματοδότηση.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η Αίτηση επιχορήγησης βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες www.isotita.gr και www.eyeisotita.gr.