Αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας στο συνταξιοδοτικό των Σωμάτων Ασφαλείας

Ο νέος ασφαλιστικός Νόμος (Ν. 3865/21-7-2010 ΦΕΚ Α120 ) στο άρθρο 20 παρ. 4 αναφέρει:
«Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 (σημ. θεμελίωση σύνταξης έως 31-12-2014) και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2015 και μετά,

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ
έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:
Α) Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) όπως ισχύει σήμερα.
Β) Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι 5 έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) όπως ισχύει σήμερα.
Γ) Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4 του Νόμου αυτού».
Επιπλέον:
Στο Νόμο «τροποποίηση της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» που ψηφίστηκε στη Βουλή την 5-8-2011
αναφέρεται: «Για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος των παρ. 2 και 4 του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου προσμετράται και ο ανωτέρω χρόνος σπουδών» (σημ. αφορά μόνο τα ΑΕΙ).
Επίσης:
«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά από 1-1-1993 και μετά».

ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2015
Δικαίωμα σύνταξης μετά το 2015 θεμελιώνουν όσοι έως 31-12-2014 δεν έχουν συμπληρώσει 24,5 χρόνια + 1 ημέρα συντάξιμης υπηρεσίας (έτη υπηρεσίας + + Ασφάλιση σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης – Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π. + άλλη Δημόσια Υπηρεσία κ.λ.π.). Οι συνάδελφοι αυτοί ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.


Παραδείγματα:
κατάταξη από 10-1990
χωρίς στρατό,
χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο,
χωρίς ασφάλιση σε Φορείς Κύριας Ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κλπ)
(π.χ. περιπτώσεις γυναικείου αστυνομικού προσωπικού με 2 παιδιά)
Ισχύει ότι και γι’ αυτούς που εισήλθαν με τις Πανελλαδικές ή το 60ο έτος της ηλικίας.

Π.χ. κατάταξη 1992
Με στρατό 18 μήνες = 1,5 χρόνια
Έτη υπηρεσίας: 33,5 χρόνια το 2025
Μάχιμη πενταετία: 5 χρόνια
Σύνολο: 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας.
Εφόσον δεν αναγνωριστεί η μάχιμη πενταετία αντί για 33,5 χρόνια στην υπηρεσία πρέπει να συμπληρωθούν 38,5 χρόνια για δικαίωμα σύνταξης ή το 60ο έτος της ηλικίας.

Άλλο παράδειγμα θεμελίωσης μετά το 2015
Κατάταξη: 1995
Στρατός: 2 χρόνια
ΙΚΑ: 2 χρόνια
Μάχιμη πενταετία: 5 χρόνια
Έτη υπηρεσίας: 31 χρόνια το 2026
Σύνολο: 40 χρόνια συντάξιμα
Εφόσον δεν αναγνωριστεί η μάχιμη πενταετία αντί για 31 χρόνια υπηρεσίας πρέπει να συμπληρωθούν 36 χρόνια υπηρεσίας για δικαίωμα σύνταξης ή το 60ο έτος της ηλικίας.

Σημείωση: Ο Στρατός αναγνωρίζεται με καταβολή εισφορών και πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Υπόψη και η παρ. 4 του άρθρου 22 του Νόμου 3865/21-7-10 για όσους έχουν καταταγεί έως 31-12-1995 και θεμελιώνουν μετά το 2015. Ο συντάξιμος χρόνος ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ κατά 3 έτη με την καταβολή εισφορών, για την ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας (αφορά κυρίως όσους συνταξιοδοτηθούν στο 60ο έτος της ηλικίας και δεν προσεγγίζουν – καλύπτουν τον υπολογισμό της σύνταξής τους με 40 συντάξιμα έτη γιατί εισήλθαν στο Σώμα σε μεγάλη ηλικία) .
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ 31-12-2014 ισχύουν τα 35 συντάξιμα έτη. Επίσης επιβλήθηκε υποχρεωτική παραμονή για όσους θεμελιώνουν :
Το 2011   1,5 χρόνια
Το 2012   3 χρόνια
Το 2013   4,5 χρόνια
Το 2014   6 χρόνια
Έτσι π.χ. εάν κάποιος θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης το 2013 θα παραμείνει στην υπηρεσία άλλα 4,5 χρόνια και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2ο εξάμηνο του 2017 ή το 2018. Αν όμως αναγνωρίσει τη μάχιμη πενταετία ο επιπλέον υποχρεωτικός χρόνος παραμονής των 4,5 ετών συμψηφίζεται με αυτήν, καθώς λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και έτσι μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2013.
Για όσους θεμελιώνουν έως το 2014 η μάχιμη πενταετία συμβάλλει στην προσέγγιση – κάλυψη των 35/35 και όχι παραπάνω από αυτά. Έτσι ανάλογα με το πόσα έτη θα παραμείνει κάποιος στην Υπηρεσία μετά την θεμελίωση των 24,5 ετών και αν έχει και πόσο χρόνο διαδοχικής ασφάλισης, αποτελεί και κριτήριο για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο διαδοχικής ασφάλισης (ΙΚΑ-ΤΕΒΕ κ.λ.π) θα καταβληθεί όταν οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του Οργανισμού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:
Κατανοητό γίνεται ότι είναι ευεργετική η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας ειδικά για όσους εντάσσονται στο Νέο Καθεστώς.
Η μάχιμη πενταετία είναι επιπλέον ευεργετική καθώς κατοχυρώνει χρόνο πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Σε κανέναν δεν πρέπει να διαφεύγει ο όρος του Μνημονίου περί αύξησης ορίων ηλικίας σύμφωνα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, για τον οποίο αγωνιζόμαστε σθεναρά εναντίον του. 
Κεφαλονίτικα Νέα