40% έως 45% η χρηματοδότηση για τον «Εναλλακτικό Τουρισμό»

espa antagonistikotita epixirimatikotitaΈχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου η υποβολή προτάσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισµός» του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Η Πράξη αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος μέσω της αξιοποίησης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Πρόταση μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους ΚΑ∆ και δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση κυμαίνεται από 10.000 – 400.000 ευρώ . Το ποσοστό χρηματοδότησης ορίζεται στο 40%. ( ή στο 45% αν τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους).
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του www.ependyseis.gr/mis.
Η εκτύπωση του έντυπου υποβολής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στέλνονται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή, μέσα σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στον ΕΦΕΠΑΕ καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα , όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό παράρτημα του Οδηγού της Πράξης.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η ένταξη των προτάσεων για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης κ.λ.π. περιλαμβάνονται αναλυτικά στον Οδηγό της Πράξης Αργοστόλι 19/09/11
Ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου Μιχαλάτος Θεόφιλος