Σκέψεις για μια ιδανική πυροπροστασία… (Μ. Ξανθάκης)

Οι δασικές πυρκαγιές απειλούν να
αφανίσουν κάθε είδος βλάστησης στη χώρας μας. Για ένα ακόμη καλοκαίρι
δημιουργήθηκαν συνθήκες ευνοϊκές για την έκρηξη και ταχεία εξάπλωση των
πυρκαγιών και αμέσως ξέσπασαν πολλά μέτωπα σε όλη τη χώρα (π.χ. Αχαΐα,
Έβρος) που, σε συνδυασμό με την επικρατούσα εύφλεκτη βλάστηση, και τους
ισχυρούς άνεμους (μελτέμια) που έπληξαν την χώρα για λίγες ημέρες έκαψαν
μεγάλες δασικές εκτάσεις. 
Στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού
Αίνου έχουν κατά το παρελθόν ξεσπάσει πολλές πυρκαγιές οι οποίες
απείλησαν τον Εθνικό Δρυμό, ενώ έχουν κάψει και μεγάλο τμήμα του. Η
προστασία του Εθνικού Δρυμού αποτελεί κυρίαρχο μέλημα του Φορέα
Διαχείρισης, ο οποίος με τα όσα μέσα και προσωπικό διαθέτει συμβάλει
στην προσπάθεια προστασίας σε συνεργασία και με άλλους φορείς
(, πολιτική προστασία, εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης,
Δασική Υπηρεσία).
Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου
συστήματος προστασίας του Εθνικού Δρυμού είναι απαραίτητη. Αρχικά,
ιδανική θα ήταν μια αντιπυρική μελέτη προστασίας του Δρυμού η οποία θα
περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση και θα προτείνει μέτρα για τη
βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού και θα περιέχει έναν σχεδιασμό
και μία οργάνωση των συντελεστών της προστασίας.
Η
ίδρυση μόνιμων πυροφυλάκιων (π.χ. στις περιοχές του Φαγιά, στη
Μελανίτσα, στη Χιονίστρα) θα ενίσχυε την προστασία της περιοχής. Τα
πυροφυλάκεια να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος να
αποτελείται από διόπτρες μεγάλης ισχύος, χάρτη κλίμακας 1:50.000 με
συντεταγμένες, μεγάλο μοιρογνωμόνιο σε σταθερή βάση μαζί με στόχαστρο ή
τοπογραφική πυξίδα και ασύρματο για την αναγγελία, και τέλος να είναι
επανδρωμένα με προσωπικό του Φορέα. Επίσης χρειάζονται και «πυροφυλάκια
κινητού τύπου», δηλαδή οχήματα που να περιπολούν σε περίοπτες θέσεις και
να ελέγχουν οπτικώς ορισμένο τομέα. Ο Φορέας Διαχείρισης διαθέτει ένα
αγροτικό όχημα τύπου 4×4,
όμως η αγορά και ενός δεύτερου οχήματος θα βελτίωνε την προστασία του
Δρυμού. Τα οχήματα θα πρέπει να εφοδιαστούν με μέσα επικοινωνίας
(ασυρμάτους), όργανα (μετεωρολογικό σταθμό, πυξίδα, χάρτες) και μέσα
κατάσβεσης (ψεκαστήρες και δεξαμενές νερού).
Στην
περιοχή του Δρυμού υπάρχουν δεξαμενές δασοπυρόσβεσης (τσιμεντένιες,
πλαστικές). Σκοπός του Φορέα είναι η προμήθεια και άλλων δεξαμενών. Το
οδικό δίκτυο του Δρυμού προσφέρει αντιπυρική προστασία και διάσπαση της
συνέχειας της δασικής βλάστησης. Όμως, σε μερικά σημεία η προσπέλαση των
πυροσβεστικών οχημάτων και η μεταφορά
του προσωπικού είναι αδύνατη. Χρειάζεται, συντήρηση του υφιστάμενου
δικτύου, ανακατασκευή του σε σημεία που έχει καταστραφεί και διάνοιξη
νέων δασικών δρόμων για την κάλυψη όλου του Δρυμού.
Ο
Φορέας Διαχείρισης ιδανικό θα ήταν να διαθέτει πληροφοριακό και
τηλεμετρικό σύστημα εντοπισμού θέσεων και καταγραφής εικόνων μέσω
ψηφιακών καμερών. Το σύστημα να βασίζεται στην τεχνολογία της
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και να αποτελείται από υποσύστημα
διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων και γραφικής απεικόνισής τους και
υποσύστημα επικοινωνιών. Οι πληροφορίες που θα διαχειρίζεται το σύστημα
να είναι χαρτογραφικά και γεωγραφικά δεδομένα, εικόνες βίντεο και
γεωγραφικές θέσεις οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
Οι
εργασίες διάσπασης της συνέχειας της δασικής βλάστησης, ιδανικό θα ήταν
να είναι συνεχείς, ώστε να ενισχυθεί η αυτασφάλεια του ελατοδάσους και η
ταχεία ανεμπόδιστη και ακίνδυνη επέμβαση των επίγειων σωστικών μέσων,
όταν και όπου εκδηλώνεται η πυρκαγιά, αλλά και μείωση του βαθμού του
κινδύνου του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με την κατάσβεση.
Ο
Φορέας Διαχείρισης έχει προβεί στην πρόσληψη προσωπικού για την
αντιπυρική περίοδο, το οποίο μαζί με το επιστημονικό προσωπικό και σε
κυλιόμενες βάρδιες διεξάγει περιπολίες και ελέγχους, συμβάλλοντας στην
προστασία του Δρυμού.
Μ. Ξανθάκης από το http://foreasainou.blogspot.com