Στη δημοσιότητα οι μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Υλοποιεί το την εξαγγελία του για τη
δημοσιοποίηση των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου στο διαδίκτυο, με την
υπογραφή σχετικής απόφασης από τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, η δημοσιοποίηση αφορά εκείνους που έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το άνω των 150.000 ευρώ (αρχική
οφειλή) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Η δημοσιοποίηση θα γίνει μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, σε ειδικό διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών.

Τα στοιχεία που θα βγουν στη δημοσιότητα, τόσο για τα φυσικά όσο και
για τα νομικά πρόσωπα, είναι ο ΑΦΜ, το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο
και μητρώνυμο, η έδρα της επιχείρησης, η βασική οφειλή και το σύνολο του
οφειλόμενου ποσού.

Εάν πρόκειται για ανηλίκους (περιπτώσεις κληρονόμων ή οφειλές γονέων), θα αναγράφονται μόνο τα αρχικά του ονοματεπωνύμου.

Στο ποσό των οφειλών που θα δημοσιοποιούνται, θα προστίθενται οι
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και οι λοιπές επιβαρύνσεις, με
ημερομηνία υπολογισμού την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων.

Η επικαιροποίηση του σχετικού καταλόγου θα γίνεται κάθε τρεις μήνες.

Από αυτή τη διαδικασία θα εξαιρούνται όσοι έχουν οφειλές, για τις
οποίες έχει χορηγηθεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή έχουν υπαχθεί
σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, για
όσο χρόνο διαρκεί η διευκόλυνση ή η ρύθμιση και εφόσον ο οφειλέτης είναι
συνεπής με τους όρους ισχύος τους, καθώς και οφειλές για την καταβολή
των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση.