Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ Νομού Κεφαλληνίας για το 2012

KTEO A. Προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο από τα του Νομού Κεφαλληνίας το έτος 2012, οι παρακάτω κατηγορίες οχημάτων: 1.Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα και τα φορτηγά Ι.Χ. οχήματα μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, συγκοινωνιακής περιοχής Νομού Κεφαλληνίας (δηλ. στην άδεια των οποίων αναγράφεται Διεύθυνση κατοικίας ή Έδρα Επιχείρησης ο Νομός Κεφαλληνίας) και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια κατά το έτος 2008 2.Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με κόκκινες πινακίδες συγκοινωνιακής περιοχής Νομού Κεφαλληνίας που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια κατά το έτος 2008. 3.Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα και τα φορτηγά Ι.Χ. οχήματα μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, με κρατικές πινακίδες με έδρα το Νομό Κεφαλληνίας που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια κατά το έτος 2008 Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό), στο χρονικό διάστημα, από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά, από την αναγραφόμενη ημερομηνία (ημέρα και μήνα) της 1ης άδειας κυκλοφορίας, (π.χ. ημερομηνία 1ης αδείας 17-06-2008, ημερομηνία τεχνικού ελέγχου 17-06-2012, χρονικό διάστημα από 28-05-2012 μέχρι και 24-06-2012) B. Καλούνται επίσης για τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ του Ν. Κεφαλληνίας τα Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους οχήματα, που μεταβιβάζονται στο Ν. Κεφαλληνίας από την υπόλοιπη χώρα, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας σαν καινούργια και δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο στους Νομούς που είχαν ως έδρα πριν την μεταβίβασή τους, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία μεταβίβασής τους. C. Οι υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων θα προσέρχονται για αρχικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία D. Τα υπόλοιπα οχήματα ΙΧ ή ΔΧ που έχουν υποστεί κατά το παρελθόν τεχνικό έλεγχο θα προγραμματίζονται υπ’ ευθύνη των ιδιοκτητών τους σύμφωνα με το ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου του οχήματος. E. Όλα τα οχήματα που θα προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να είναι καθαρά εσωτερικά και εξωτερικά, θα φέρουν φαρμακείο – τρίγωνο και πυροσβεστήρα, γρύλο, ρεζέρβα και κανονικά ελαστικά. Τα δε λεωφορεία και φορτηγά άνω των 3,5 τόνων πρέπει να φέρουν δύο πυροσβεστήρες, τάκους και λασπωτήρες και όλα τα φορτηγά τις σχετικές ενδείξεις στα πλευρά της αμάξης (διακριτικά στοιχεία). Οι αριθμοί πλαισίου και κινητήρα του οχήματος για την γρηγορότερη εξυπηρέτηση στον έλεγχο να είναι καθαροί. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κλείσουν έγκαιρα ραντεβού για τον έλεγχο του οχήματος τους, αλλιώς θα θεωρηθούν εκπρόθεσμοί και θα τους επιβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κεφαλονίτικα Νέα