Επανάληψης δημοπρασίας μίσθωσης τριών ακινήτων στην Κεφαλονιά

δημοπρασία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Επανάληψης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής μας διακήρυξης με αριθμό
516/2012, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου που βρίσκεται
στην περιοχή Αργοστολίου, συνολικής επιφάνειας 318,75τ.μ. ήτοι γραφειακούς
χώρους, χώρους αρχείων και αποθηκευτικούς επιφάνειας περίπου 255,00 τ.μ και
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, για τη στέγαση της Δ/νσης Δασών Ν. Κεφαλληνίας.
Επίσης να διαθέτει δύο (2) υπαίθριες θέσεις πάρκινγκ. Επιπλέον να πληροί όλες τις
προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης,
θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 1.230,64 €.
Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για
μια τριετία και δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τετάρτου
έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 12
χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του
ακινήτου από το Δημόσιο, η δε δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29-11-2012 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας
Κεφαλληνίας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α.α.
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑΛΙΑ
Εφοριακός ΠΕ/Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Επανάληψης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου
Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής μας διακήρυξης με αριθμό
1642/2011, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου που βρίσκεται σε
κεντρικό σημείο του Αργοστολίου, συνολικής επιφάνειας 70,00τ.μ. ήτοι γραφειακούς
χώρους και χώρους γραφείων ωφέλιμης επιφάνειας περίπου 56,00 τ.μ και λοιπούς
βοηθητικούς χώρους, για τη στέγαση της Στατιστικής Υπηρεσίας Ν. Κεφαλληνίας.
Επιπλέον να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού,
αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς.
Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 350,00 €.
Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για
μια τριετία και δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τετάρτου
έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 12
χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του
ακινήτου από το Δημόσιο, η δε δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29-11-2012 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας
Κεφαλληνίας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α.α.
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑΛΙΑ
Εφοριακός ΠΕ/Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Επανάληψης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου
Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής μας διακήρυξης με αριθμό
187/2012, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου που βρίσκεται
στην περιοχή Αργοστολίου, συνολικής επιφάνειας 823,75τ.μ. ήτοι γραφειακούς
χώρους, χώρους αρχείων, αποθηκευτικούς χώρους και λοιπούς βοηθητικούς χώρους
ωφέλιμης επιφάνειας περίπου 659,00 τ.μ, για τη στέγαση των ΓΑΚ – Αρχείων Ν.
Κεφαλληνίας. Επιπλέον να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από
άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού,
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 1.432,00 €.
Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για
μια τριετία και δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τετάρτου
έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 12
χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του
ακινήτου από το Δημόσιο, η δε δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29-11-2012 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας
Κεφαλληνίας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α.α.
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑΛΙΑ