Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση σχολικής περιβαλλοντικής εκδρομής

πούλμαν Η Διευθύντρια του Βαλλιάνειου Γυμνασίου Κεραμειών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «, μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο τουριστικό γραφείο, κάτοχο του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία σε ισχύ ειδικού σήματος λειτουργίας, να υποβάλει έγγραφη κλειστή προσφορά για την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του Γυμνασίου μας στην Άρτα – στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αράχθου, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προδιαγραφές: Α. Η εκδρομή θα έχει το εξής πρόγραμμα: Πέμπτη 28-2-2013 06:45 Αναχώρηση από το Σχολείο για Σάμη. 08:30 Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Αστακό. 14:30 Άφιξη στη Άρτα και ταχτοποίηση στο Ξενοδοχείο. 16:00 έως 19:30 Παρακολούθηση του προγράμματος του Κ.Π.Ε. 20:30 Δείπνο. Παρασκευή 013-2013 07:30 Πρωινό. 08:30 Αναχώρηση για ΚΠΕ. 09:00 έως 14:00 Παρακολούθηση του προγράμματος του Κ.Π.Ε. 15:00 Γεύμα. 18:00 Επίσκεψη στο Γεφύρι της Άρτας και μνημεία της πόλης της Άρτας . 20:30 Δείπνο. Σάββατο 2-3-2013 07:30 Πρωινό. 08:30 Αναχώρηση για Αστακό 15:00 Επιβίβαση για Σάμη. 19:00 Άφιξη στο Σχολείο. Β. Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή έχει ως εξής: Σύνολο μαθητών: 25 Συνοδοί καθηγητές: 3. Γ. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με τουριστικό λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις καταλληλότητας και ασφαλείας. Ο οδηγός του λεωφορείου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχολικές εκδρομές. Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να αναφέρονται τα δρομολόγια των πλοίων που θα χρησιμοποιηθούν για την αναχώρηση και επιστροφή στην . Δ. Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής εκδρομής ώστε με αυτό να πραγματοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες στο πρόγραμμα της εκδρομής μετακινήσεις. ΣΤ. Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας. Ζ. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει , για λεωφορείο 50 θέσεων και για δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της Άρτας : (α) Την τελική συνολική τιμή (σε Ευρώ) του οργανωμένου ταξιδιού και (β) την επιβάρυνση ανά μαθητή. Επίσης στην προσφορά να αναφέρεται η επιβάρυνση στην τιμή ανά μαθητή σε περίπτωση που η επιστροφή των μαθητών γίνει από το Λιμάνι της Πάτρας. Η. Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να επισυνάπτονται: (α) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ (β) στοιχεία ότι το λεωφορείο της εκδρομής πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις καταλληλότητας και ασφάλειας. Θ. Οι προσφορές κατατίθενται κλειστές στο γραφείο της Διευθύντριας του Βαλλιάνειου Γυμνασίου Κεραμειών, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου. Το άνοιγμα των φακέλων και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Βαλλιάνειο στις 18 Φεβρουαρίου , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Κριτήριο για την τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άλλα και ποιοτική άποψη προσφορά. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας, (http://plinet@dide.kef.sch.gr). Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Μ. Αργεντάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11-2 -2013 Αρ.Πρωτ. 168 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ. Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ _______ Ταχ. Δ/νση : Κεραμειές Ταχ.Κωδ. : 28100 Πληροφορίες : Μ. Αργεντάκη Τηλέφωνο : 26710 69122 Ε-mail : mail@gym-keram.kef.sch.gr