Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Καλείστε σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/03/2013 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: – Σαμάρα 13, Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, – 21ης Μαΐου και – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν την διεξαγωγή και συνέχιση διαγωνισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Θέμα 1ο: Επικύρωση του 6oυ/28-02-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Θέμα 2o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού Θέμα 3o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης Θέμα 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου Θέμα 10o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάδειξη μειοδότη του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάθεση υλοποίησης του έργου "Σίτιση και διανομή τροφίμων σε παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων της ΠΕ Κέρκυρας" . Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού Θέμα 11o: Διορισμός τεχνικού συμβούλου για τη διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής. Θέμα 12o: Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου Θέμα 13o: Έγκριση πρακτικού «Διενέργειας κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού -Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας- Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας – Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2013». Εισηγήτρια: Η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Κυριακή Παυλοπούλου Θέμα 14o: Απόφαση επί ένστασης κατά την διαδικασία δημοπράτησης και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις απορροής χειμάρρων Λευκάδας», προϋπολογισμού 60.000,00€, Π.Ε. Λευκάδας. Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής Θέμα 15o: Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημοπράτησης του έργου: «Κατεπείγουσες λειτουργικές αποκαταστάσεις σχολικών κτιρίων Νήσου Λευκάδος», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Λευκάδας. Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής Θέμα 16o: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της τουριστικής προβολής της ΠΙΝ του έτους 2013. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού Θέμα 17o: Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ανάδειξη αναδόχου του έργου ‘’Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για το έτος 2013, προυπολογισμού είκοσι τριών χιλιάδων πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (23.005,76€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.’’. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης Θέμα 18ο: Έγκριση πρακτικών διεθνούς ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού στα πλαίσια του έργου: « Ενίσχυση Εξοπλισμού Φιλαρμονικών Ζακύνθου», Π.Ε. Ζακύνθου. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη Θέμα 19ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους απορροής ομβρίων (επί του Ε.Ο.Δ. – Επαρχιακό & Εθνικό) στο Νομό Κεφαλληνίας για το έτος 2013. Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου Θέμα 20ο: Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Ζακύνθου. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη Θέμα 21o: Απόφαση επί ενστάσεως κατά του πρακτικού ΙΙ κατά την διαδικασία ανάθεσης της μελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π.Ε. Κεφαλληνίας. Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής Θέμα 22o: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΝΟΥ», Αναδόχου: «Γ. Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.», Π.Ε. Κεφαλληνίας. Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής Θέμα 23o: Αποδοχή παραίτησης αναδόχου και κατακύρωση στον επόμενο κατά σειρά ανάδοχο του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 3ου υποέργου της πράξης: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΜΗΜΑ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ, ΣΟΥΗΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΚΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού Θέμα 24o: Έγκριση κατάρτισης όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Τακτικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη «Μεταφορά και Διαμονή προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε λοιπών συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και εκθέσεις εξωτερικού και εσωτερικού», για τις ανάγκες του Έργου Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2013. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού Θέμα 25o: Έγκριση δαπάνης για γνωμοδότηση δικηγόρου, Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού Θέμα 26o: Έγκριση παραίτησης από ένδικο μέσο, Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού Θέμα 27o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για επιλογή αναδόχου για το έργο ‘Δημιουργία μικρής υποδομής’ που εντάσσεται στη δράση 5.1 του έργου με τίτλο Δημιουργία Δικτύου Υδροπλάνων στην Αδριατική (Αdri-SEAPLANES)” στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας IPA Adriatic 2007-2013», προϋπολογιζομένης αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (€62.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού Παρακαλείστε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Ειρήνη Διαμάντη) στο τηλέφωνο 26613 62190. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1. Μόσχου Αιμιλία 2. Καρύδης Δημήτριος ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΠΥΡΟΥ 3. Γρουζή Τζόγια 4. Σκληρός Δημοσθένης 5. Κορφιάτης Ιωάννης 6. Πουλιέζος Δημήτριος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1. Μακρή Αμαλία 2. Καββαδά Μαρία 3. Κοντός Βασίλειος 4. Μπάστας Βασίλειος 5. Φόρτες Γεράσιμος 6. Κλουδάς Δημήτριος

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0