Προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγου από τον Δήμο Κεφαλονιάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος «Ανάπτυξη ∆οµών και
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την
καταπολέµηση της βίας – ∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
Θυµάτων Βίας Σε Τοπικό Επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07», του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013».
Ο ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου Προγράµµατος
«Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
Γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07», του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς, που εδρεύει στο Αργοστόλι, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα
αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) cya4r34j i1cltiom wzi3qdd3 c1b2ioqk Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.   ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων,
ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι του
δήµου της νήσου Kεφαλλονιάς.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως
επικυρωµένα, όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός
από την Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II,
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω
Παραρτήµατος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας
στην ακόλουθη διεύθυνση : ∆ήµος Κεφαλλονιάς, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Τ.Κ. 28100
Κεφαλλονιά, 1ος όροφος, απευθύνοντάς την υπόψη κας Ε. Παπαδάτου (τηλ. Επικοινωνίας :
2671360-172/161).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας
στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων ∆ιαγωνισµών
Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου µέσω της
διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων ∆ιαγωνισµών Φορέων Εποχικού
(ΣΟΧ). ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης
«21-3-2012», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης –
υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις
σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, αλλά και στο Ειδικό
Παράρτηµα: (Α2) Απόδειξης Γλωσσοµάθειας µε Ηµεροµηνία Έκδοσης 06/03/2012,
µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας
διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή:
Κεντρική σελίδα Έντυπα αιτήσεων ∆ιαγωνισµών φορέων Εποχικού (ΣΟΧ).