Κεφαλονίτικα επώνυμα από το Libro D' Oro

ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (LIBRO D’ORO) THE GOLDEN BOOK OF CEPHALONIA Το Αρχοντολόγιο της Κεφαλονιάς επί Βενετοκρατίας Ονόματα των Οικογενειών Μέλη των οποίων μετείχαν στο Συμβούλιο της Κοινότητας της Κεφαλονιάς Peerage of Cephalonia during the Venetian Rule Names of the Families whose Members participated in the Council of the Community of Cephalonia Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη: " και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες)" Extract from P.D.Cangelaris book (in Greek language): "History and Genealogy of the Cangelari Family of Cephalonia (16th-20th Centuries)" piob4fe1 Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 103 2kwpvczh Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 104 12hxwbtg Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 105 Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 106 Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 106 Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 107 Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 107 Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 108 Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 108 Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 109 Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 109 Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 122 Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 122 Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 123 Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 123 Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 124 Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 124 Σχετικές σελίδες: Παραγγελία βιβλίου Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη "Ιστορικές, Γενεαλογικές και Εραλδικές Μελέτες" Related pages: Order Book History and Genealogy of the Cangelari Family "Publications and Studies" (in Greek language)

Πηγή: http://www.cangelaris.com