Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων: Θερινό Σχολείο για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

jl1lzxnm Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει από την 1η έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2012 στη Ζάκυνθο Θερινό Σχολείο με θέμα: Θερινό Σχολείο για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Ο σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα των δυναμικών διεργασιών που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο (ωκεανογραφικό) και ατμοσφαιρικό της Μεσογειακής λεκάνης, καθώς και των βιολογικών τους επιδράσεων, δίνοντας έμφαση στα δυναμικά φαινόμενα των 4 τελευταίων δεκαετιών. Επίσης στα θέματα διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου (ιδιαίτερα των παράκτιων περιοχών) με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. Για αυτό το Σχολείο αναπτύσσει τις ακόλουθες δυο κύριες κατευθύνσεις ενημέρωσης : Α. Δυναμικής του Μεσογειακού χώρου (από ωκεανογραφική και ατμοσφαιρική άποψη) και των επιδράσεών της στην βιοποικιλότητα και την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.        Β. Μεθόδων διαχείρισης των ανθρωπογενών επιδράσεων στο θαλάσσιο (με έμφαση στις παράκτιες περιοχές). Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα είναι 65 ώρες, κατανεμημένες σε 11 ημέρες. Δικαίωμα Απουσιών: 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

  • Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά:  260 € κατ’ άτομο)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με υπόβαθρο Θετικών Επιστημών και Μηχανικής. 
  • Εκπαιδευτικούς Β!-βάθμιας και Γ!-βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα Θετικών Επιστημών, Μηχανικής, Περιβάλλοντος, Βιοποικιλότητας.
  • Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.
  • Εργαζόμενους και στελέχη υπηρεσιών και φορέων που σχετίζονται με θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος, μελέτης και διαχείρισής του.
  • Επιχειρηματίες από τον χώρο του τουρισμού παράκτιων ζωνών, θαλάσσιας αναψυχής, θαλάσσιων μέσων μεταφοράς, και αλιείας, με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν Ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις στα ακόλουθα ευρύτερα γνωστικά πεδία : Φυσικής, Μηχανικής, Χημείας, Βιολογίας, Περιβάλλοντος, Επιστημών Θάλασσας, Ναυτιλίας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά: 260,00 € κατ’ άτομο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Ιουλίου 2013. Τρόπος λήψης και κατάθεσης αιτήσεων:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος « και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. bveaasrj