Μελέτη για τη στοματική υγεία στην Κεφαλονιά

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κεφαλληνίας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυ­σμού», που υλοποιείται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Στα πλαίσια του προ γράμματος εξετάσθηκε η κατάσταση της στοματικής υγείας των κατοίκων επιλεγμένων περιο χών της Ελλάδας, ώστε να προκύπτει αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού που να αποτυπώνει αξιόπιστα την στοματική υγεία στο σύνολο της χώρας. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος στην περιοχή μας εξετάσθηκαν 300 άτομα που κατοικούσαν σε αστικές πε ριοχές και άλλα 300 που κατοικούσαν σε αγροτικές περιοχές, διαφόρων ηλικιακών ομάδων, ενημερώθηκαν για την στοματική τους υγεία και καταγράφηκαν οι σχετικές ανάγκες τους για στατιστική αξιολόγηση στα πλαίσια του προγράμματος. Απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση των δεδομένων για την διεκδίκηση και διαμόρφωση κεντρικής πολιτικής στο ζήτημα της στο ματικής υγείας και της οδοντιατρικής περίθαλψης του ελληνικού πληθυσμού.

Για το πρόγραμμα στην Κεφαλονιά και για τις μαθητικές ηλικιακές ομάδες εργάσθη καν οι συνάδελφοι Νικόλαος Τσιμάρας και Ευτυχία Τζαννετάτου, ενώ για τους ενήλικες ερ γάσθηκαν οι συνάδελφοι Μελέα Πελαγία και Ευτυχία Τζαννετάτου. Τοπικός Συντονιστής του προγράμματος για την Κεφαλονιά ήταν ο συνάδελφος Γεράσιμος Χιόνης, ενώ υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης παρείχε η κα Βατσάκη Διονυσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγχαίρει τον Τοπικό Συντονιστή και όλους όσους εργάσθη καν για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και ευχαριστεί τα σχολεία και τις κοινω νικές ομάδες που βοήθησαν με τη συμμετοχή τους.

Για το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας

Ο Πρόεδρος, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ-ΚΟΤΣΟΡΟΣ Ο Γραμματέας, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ