Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τα δωρεάν γεύματα από το Φιλόπτωχο

cjknm5jx Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο «Ο Αγιος Γεράσιμος» της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας γνωστοποιεί ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, για όσους επιθυμούν να καταστούν δικαιούχοι των γευμάτων που θα παρέχονται διαμέσου του επισιτιστικού προγράμματος προμήθειας έτοιμων γευμάτων για την σίτιση των ευπαθών ομάδων στην που εκπονείται από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο «Ο Αγιος Γεράσιμος». Η σίτιση προσφέρεται δωρεάν σε όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και θα αφορούν σε 3 πλήρη γεύματα εβδομαδιαίως, των οποίων, οι μέρες και οι ώρες διάθεσης, θα καθοριστούν σε προσεχή ανακοίνωση. Η επιλογή των οικογενειών και προσώπων που δικαιούνται των κοινωνικών παροχών θα λάβει χώρα επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών, με την προϋπόθεση ότι καταρχήν προηγούνται όσοι δεν τυγχάνουν βοηθείας από άλλες διαδικασίες άμεσης ή έμμεσης επισιτιστικής ενίσχυσης απόρων πχ προνιακά επιδόματα, ωφελούμενοι από το κοινωνικό παντοπωλείο. Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη και η βάση αυτών κρίση έγκειται στην δικαιοδοσία του ΓΦΤ. Τα δικαιολογητικά, που θα εξετασθούν και σύμφωνα με αυτά, θα επιλεγούν τα άτομα που θα δικαιούνται της συγκεκριμένης παροχής είναι : 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 2. Τελευταίο εκκαθαριστικό ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. ότι δεν υπεβλήθη φορολογική δήλωση για το τελευταίο οικ. έτος. 3. Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει) 4. Ιατρική γνωμάτευση (αν υφίσταται σοβαρό πρόβλημα υγείας) από Ιατρό του δημοσίου, όχι ιδιώτη. 5. Πιστοποιητικό Απορίας : .το πιστοποιητικό απορίας κατισχύει όλων των υπολοίπων, καθιστώντας από μόνο του, δικαιούχο αυτόν που το διαθέτει. 6. Πιστοποιητικό αναπηρίας από κρατικό φορέα Στον κατωτέρω πίνακα δίδεται ένα όριο για το κριτήριο του εισοδήματος, με γνώμονα το οποίο κάποιος μπορεί δυνητικά να καταστεί δικαιούχος ή όχι, της σίτισης.