Διαμεσολαβητική προσπάθεια για τον ΟΑΕΕ από τον Συνήγορο του Πολίτη

Με ανακοίνωσή του ο ενημερώνει ότι ξεκινάει διαμεσολαβητική προσπάθεια για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι του , τόσο λόγω των υπέρμετρων χρεώσεων όσο και λόγω της έλλειψης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. e1safyo3

Η ανακοίνωση

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει παραλάβει τις τελευταίες ηµέρες πλήθος αναφορών
από πολίτες ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ που διαµαρτύρονται για «υπέρµετρες»
χρεώσεις τόσο τακτικών εισφορών όσο και τελών καθυστέρησης από τον ΟΑΕΕ,
τις οποίες θεωρούν µη ρεαλιστικές και δυσβάστακτες, ιδίως εν µέσω της οξείας
οικονοµικής κρίσης. Επί πλέον, διαµαρτύρονται για τη στέρηση, εκ του ανωτέρω
λόγου, πρόσβασης σε παροχές ασθενείας όσο και για τον αναδροµικό καταλογισµό
εισφορών ασθενείας, ενώ δεν υφίσταται αντίστοιχη νοµοθετική πρόβλεψη για
αναδροµική κάλυψη δαπανών υγείας για το χρονικό διάστηµα που αφορά ο
συγκεκριµένος αναδροµικός καταλογισµός. Σωρεύουν επίσης αίτηµα διαγραφής
οφειλών προς το ταµείο για παρελθούσες ασφαλιστικές περιόδους µε αντίστοιχη
διαγραφή συντάξιµων περιόδων.
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη, λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότερες µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών, ότι
το ύψος των εισφορών ΟΑΕΕ, καθώς και τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις που
επιβάλλονται σε καθυστερούµενες οφειλές είναι συχνά υπερβολικά. Θεωρεί ότι το
ισχύον νοµικό πλαίσιο είναι σε µεγάλο βαθµό µη λειτουργικό γι’αυτό προτίθεται να
συνεργαστεί µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, και ταυτόχρονα να υποβάλει
προτάσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε αναγκαίες νοµοθετικές αλλαγές και
τροποποιήσεις διοικητικών πρακτικών.
 
Η συγκεκριµένη διαµεσολαβητική προσπάθεια του Συνηγόρου του Πολίτη προς τους
αρµόδιους φορείς θα αφορά µεταξύ άλλων τόσο το θέµα της παροχής
ιατροφαρµακευτικής κάλυψης για όλους τους πολίτες, όσο και τη δυνατότητα παροχής
περισσότερων διευκολύνσεων και ευνοϊκότερων ρυθµίσεων για την εξόφληση
καθυστερούµενων οφειλών.
 
Για τα διάφορα στάδια, καθώς και για τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης
διαµεσολαβητικής προσπάθειας της Αρχής, θα µπορείτε να ενηµερώνεστε από την
ιστοσελίδα της Αρχής (www.synigoros.gr).
 
Σηµειωτέον ότι η αναφορά πολιτών για το συγκεκριµένο θέµα στο Συνήγορο του Πολίτη
δεν αναστέλλει τις τυχόν εκ του νόµου προβλεπόµενες προθεσµίες για την υποβολή
ενστάσεων στα αρµόδια διοικητικά όρ