Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης

qrkpcsjn Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης 10.500.000 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου: «Νέο Δημοτικό » (Β’ φάση). Σημειώνεται ότι Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Κεφαλονιάς και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενώ υπόλογος Διαχειριστής ορίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων. Αξίζει, επίσης, να προστεθεί ότι η πίστωση του έτους 2013 για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.