Μπλόκο στη χρηματοδότηση νομικών προσώπων του Δημοσίου που δεν καταβάλλουν τους μισθούς των υπαλλήλων

vy1hamne Αναστέλλεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε όσα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου δεν καταβάλλουν τους μισθούς των υπαλλήλων τους (μέσω ΕΑΠ). Στην περίπτωση των ΟΤΑ, επέρχεται παρακράτηση μέρους ή σουνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ-επιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή των εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα