Το ευρωπαϊκό έργο MARE για τη σύνδεση έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας

Το MARE είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη στήριξη καινοτόμων τεχνολογιών και την προβολή και αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, αποστολή του έργου είναι η σύνδεση έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των λοιπών χωρών της λεκάνης της Μεσογείου.

Η προσέγγιση του MARE έχει ως στόχο την αξιοποίηση καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και λύσεων για την αντιμετώπιση ενεργειακών και περιβαλλοντικών αναγκών και την ανάπτυξη των αντίστοιχων αγορών, καθώς και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Οι τεχνολογικοί πυλώνες σοτους οποίους επικεντρώνονται οι δράσεις του έργου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, η αφαλάτωση με ανανεώσιμες πηγές και τα μικροδίκτυα.

Το MARE προσφέρει τη δημιουργία ενός δικτύου καινοτομίας στους τρεις αυτούς τεχνολογικούς πυλώνες στην περιοχή της Μεσογείου, χαρτογράφηση και αντοπισμό καινοτόμων τεχνολογιών και προώθηση τεχνολογιών μέσω στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνείς ημερίδες εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του έργου και στην κεντρική ιστοσελίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο είναι εταίρος του έργου MARE.Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Ευρωπαϊκό έργο MARE
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)