Ευθύνες σε πρώην δήμους της Κεφαλονιάς για την απώλεια 450.000 ευρώ

Τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών σε θεσμικά πρόσωπα ή όργανα για τις υποθέσεις απένταξης πράξεων από το ΕΣΠΑ στους πρώην δήμους Αργοστολίου και Ερίσου αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς.

Ο καλείται να επιστρέψει περίπου 450.000 ευρώ εξαιτίας δύο αποφάσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που του κοινοποιήθηκαν. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν: η πρώτη στην ανάκτηση ποσού 280.000 ευρώ από τον πρώην Δήμο Αργοστολίου για το έργο «Ασφαλτόστρωση ∆ημοτικών ∆ρόμων» και η δεύτερη ποσό 175.417,80 ευρώ προερχόμενο από τον πρώην ∆ήμο Ερίσου για το έργο «ΣΧΟΑΑΠ ∆ήμου Ερίσου».

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη σοβαρότερο αφού, όπως αναφέρεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετική σημείωση που υπήρχε στις αποφάσεις γνωστοποιούσε ότι αυτές μπορούσαν να προσβληθούν με ένδικα μέσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όμως, κατόπιν μελέτης του φακέλου των υποθέσεων η συνεργαζόμενη νομικός κ. Μαριλένα Μουζακίτη έθεσε υπόψη της επιτροπής ότι «δεν ασκήθηκαν τα ένδικα βοηθήματα από τους πρώην δήμους με συνέπεια τυχόν πλημμέλειες των αποφάσεων απένταξης να μην μπορούν να προσβληθούν μεταγενέστερα ούτε να μπορούν να ελεγχθούν από το Δικαστήριο παρεμπιπτόντως, με αποτέλεσμα οι εφέσεις που θα ασκηθούν κατά των αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης να μην έχουν μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας.»

Μετά την κατάθεση των προβλεπόμενων εφέσεων και αιτήσεων αναστολής το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε δεκτό το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούσας αίτησης αναστολής όσον αφορά την δημοσιονομική διόρθωση του έργου του πρώην Δήμου Αργοστολίου ενώ απορρίφθηκε η αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής του πρώην Δήμου Ερίσου.

Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην απόφαση επισημαίνεται ότι η «μη ευδοκίμηση των ανωτέρω ενδίκων μέσων θα έχει ως επακόλουθο την υποχρέωση του Δήμου να επιστρέψει το συνολικό ποσό των 455.000 ευρώ περίπου πλέον τόκων καθώς η τοκοφορία δεν διακόπτεται, γεγονός ιδιαίτερα δυσχερές με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του ∆ήμου.
Επιπρόσθετα τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η αρχική Απόφαση Απένταξης που αφορά τον πρώην Δήμο Αργοστολίου κοινοποιήθηκε στον πρώην ∆ήμο στις 17-06-2010, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 8088/2010, ενώ η αρχική Απόφαση Απένταξης που αφορά στον πρώην ∆ήμο Ερίσου κοινοποιήθηκε στον πρώην ∆ήμο στις 16-09-2010, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 3024/2010.»

Μετά από όλα αυτά, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών στους δύο πρώην δήμους ώστε να εξακριβωθούν οι λόγοι που απεμπολήθηκαν τα δικαιώματα για προσβολή των παραπάνω αποφάσεων οι οποίες επιβαρύνουν τον Δήμο με σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0