Κοντονής: Πρόκειται για ένα τεράστιο διαχειριστικό πολιτικό και κοινωνικό σκάνδαλο

Ερώτηση για τα χρέη που έχουν συσσωρευθεί στο Δήμο Ζακύνθου από τις προηγούμενες διοικήσεις έκανε ο βουλευτής Ζακύνθου Στ. Κοντονής. 
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και
Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοιας
Θέμα : « Η υπέρογκη υπερχρέωση του Δήμου Ζακύνθου , προγενεστέρων Δήμων και συναφών δημοτικών επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ και την ΔΕΗ»
Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου μέσω επισήμων εγγράφων του, έχουν προκυψει  και συσσωρευθεί επί πολλά έτη  υπέρογκα χρέη του Δήμου  Ζακύνθου    (και ιδίως επί της προηγούμενης δημοτικής αρχής) , του πρώην Δήμου Ζακυνθίων   αλλά και άλλων  καποδιστριακών δήμων πριν από την, σύμφωνα με τον νόμο Καλλικράτη, συγχώνευσή τους στον Δήμο Ζακύνθου. Τα χρέη αυτά αφορούν πρωτίστως το ΙΚΑ και την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον Δήμο (και τους λοιπούς παλαιότερους Δήμους) στο ΙΚΑ, αλλά και  πολύ υψηλές οφειλές της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. ( Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου ) προς την Δ.Ε.Η. Α.Ε. Ειδικότερα :
Σύμφωνα με Πίνακα Χρεών του Δήμου Ζακύνθου από 21/10/2014 εμφανίζονται τα ακόλουθα χρέη  προς το ΙΚΑ :
α) του Δήμου Ζακύνθου κατά 977.616,61 ευρώ.
β) του πρώην  Δήμου Ζακυνθίων κατά 710.026, 96 ευρώ.
γ) του πρώην Δήμου Λαγανά κατά 333. 658, 81 ευρώ.
δ) του πρώην Δήμου Αλυκών κατά 31.183, 12 ευρώ.
ε) του πρώην Δήμου Αρκαδίων κατά 53. 913, 64 ευρώ.
στ) του πρώην Δήμου Αρτεμισίων κατά 6.175, 12 ευρώ.
ζ) των Δημοτικών Σταδίων  κατά 45. 725, 70 ευρώ.
η) της επιχείρησης Προοδευτική Α.Ε. κατά 2.671, 90 ευρώ.
θ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ελατίων κατά 2.820, 64 ευρώ.
ι) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλυκών κατά 2.018, 85 ευρώ.
ια) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αρκαδίων κατά 3.804, 24 ευρώ.
ιβ) του Συνδέσμου Καθαριότητας κατά 3.095.222 ευρώ.
ιγ) της Επιχείρησης Καθαριότητας κατά 11.351. 912, 36 ευρώ.
ιδ) της ΔΑΕΖ κατά 723.491, 10 ευρώ.
ιε) της ΑΔΑΖ Α.Ε. κατά 136.978, 49 ευρώ.
ιστ) της ΔΕΠΑΖ κατά 113. 081, 73 ευρώ.
ιζ) της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ίαμος κατά 20.814, 57 ευρώ και συνολικά των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Ζακύνθου κατά 17.610. 936, 21 ευρώ .
Πρόκειται για ένα τεράστιο διαχειριστικό πολιτικό και κοινωνικό σκάνδαλο, καθώς φαίνεται καθαρά ότι οι Δήμοι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις  στην Ζάκυνθο ως τις δημοτικές εκλογές του 2014 χρησιμοποιούσαν πρακτικά  εργαζομενους υποκείμενους σε καθεστώς ασφάλισης  ως ανασφάλιστους και ζημίωναν κατ’ εξακολούθηση επί πολλά έτη το ΙΚΑ, το οποίο αποτελεί πυλώνα του δημοσίου ασφαλιστικού συστήματος. Μάλιστα, σε μια περίοδο μετά την έκρηξη της διεθνούς οικονομικής κρίσης του 2008 και ιδίως μετά την επιβολή των μνημονίων τον Μάιο 2010 και εφεξής, όπου το ΙΚΑ και το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα έχουν υποστεί τεράστια ζημιά λόγω και του κουρέματος των αποθεματικων των ταμείων μέσω του μηχανισμού του PSI. Δεν είναι δυνατό, λογικό και σύννομο  όσοι προίσταντο και διοίκησαν τους παραπάνω Δήμους και εμμέσως και τις δημοτικές επιχειρήσεις να έχουν επιδείξει τέτοια εγκληματική αμέλεια απέναντι στους εργαζόμενους, την υπόσταση των ασφαλιστικών ταμείων και το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον.
Πρέπει, ακόμη, να σημειωθεί ότι στον τοπικό τύπο μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές  (εφημερίδα «Ελευθερία, 18-9-2014) υποστηρίχθηκε από τα στελέχη της δημοτικής πλειοψηφίας ότι η μη καταβολή των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ συνιστά πολιτική επιλογή και πολιτική απόφαση (!!!),  Δηλαδή η απαράδεκτη παρανομία και υστέρηση μεταμφιέσθηκε σε «πολιτική επιλογή».
Επίσης, από επίσημο έγγραφο της Επιχείρησης Καθαριότητας, από 21/10/2014 , διασταυρώνεται  ότι οι οφειλές προς το ΙΚΑ (περιλαμβανομένων προσαυξήσεων)  ανέρχονται σε 11. 416. 914, 33  ευρώ. Ακλούθως, από επίσημο έγγραφο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από 21/10/2014 ( αρ.πρωτ. 42285) διασταυρώνεται ως οφειλή έναντι του ΙΚΑ το ποσόν των 3.382.867, 12 ευρώ και ως συνολική οφειλή ( περιλαμβανομένων Δ.Ο.Υ., προμηθευτών κ.α. ) το ποσόν των 3.984.930, 56 ευρώ.
Επιπλέον, και πέρα από τις οφειλές στο ΙΚΑ, προέκυψαν και τεράστια χρέη της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. ( Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ζακύνθου) προς την Δ.Ε..Η. Από σχετικό έγγραφο του Λογιστη Α’ Τάξης κ. Σπυρίδωνος Θεριανού προκύπτει ότι το σημερινό χρέος στην ΔΕΗ εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. ανέρχεται σε 5.011. 493, 20 ευρώ και επισημαίνεται ότι η επιχείρηση αυτή  θα επιδιώξει να το διακανονίσει. Επίσης, από σχετική επιστολή του Οικονομολόγου κ. Ε.Κρητικού προς τον νυν δήμαρχο Ζακύνθου προκύπτει ότι οι συνολικές υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. σήμερα, κατόπιν κάποιων αναμορφώσεων, ανέρχονται σε 7.458. 180, 00 ευρώ , ότι οι απαιτήσεις της εταιρείας αναμορφώνονται σε 2.604.000,00 ευρώ, και ,άρα, προκύπτει διαφορά παθητικού ανερχόμενη σε 4.584.180, 00 ευρώ υπό την προύπόθεση, βεβαίως, ότι οι απαιτήσεις της εταιρείας θα εισπραχθούν.
Προκύπτει από τα παραπάνω ότι ο Δήμος Ζακύνθου επί πολλά έτη, καθώς και οι περισσότεροι  πρώην καποδιστριακοί Δήμοι αλλά και οι δημοτικές επιχειρήσεις στην Ζάκυνθο αμέλησαν κατά τρόπο εγκληματικό την συμμόρφωση σε στοιχειώδεις νόμιμες υποχρεώσεις τους και μάλιστα σε βάρος των εργαζομένων τους και της ασφάλισής τους, του ΙΚΑ αλλά και της Δ.Ε.Η.  Χρειάζεται, κατ΄αρχήν, να υπάρξει απάντηση από τον έχοντα την εποπτεία επί των Ο.Τ.Α κ. Υπουργό Εσωτερικών για το αν γνωρίζει τις παραπάνω γιγαντιαίου μεγέθους δημοσιονομικές  παραλείψεις των Ο.Τ.Α. στην Ζάκυνθο και ποια μέτρα εποπτείας και ελέγχου θα πάρει για την αντιμετώπιση αυτής της ολέθριας κατάστασης. Χρειάζεται, επίσης, να μας πληροφορήσει ο κ. Υπουργός Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας   ως πολιτικός προϊστάμενος του Ι.Κ.Α. το αν θα υπάρξει έστω ένας αποτελεσματικός διακανονισμός των χρεών .
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί :
1.    Τι προτίθεται να πράξει ο Υπουργός Εσωτερικών  ώστε να υπάρξει αποτελεσματική εποπτεία και ιεραρχικός έλεγχος ούτως ώστε στο μέλλον να αποφευχθεί η δημιουργία  ιδίων ή παρομοίων καταστάσεων;
2.    Τι προτίθεται να πράξει ο Υπουργός Εσωτερικών ώστε να ελεγχθούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων στην Ζάκυνθο, να αποδοθούν ευθύνες και να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο των παραλείψεων και των συσσωρευμένων παρανομιών ;
3. Τι προτίθεται να πράξει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , ώστε να υπάρξει ένας αποτελεσματικός  διακανονισμός για  να μην απωλέσουν   οι εργαζόμενοι και το ΙΚΑ  τα νόμιμα δικαιώματά τους ;
Αθήνα, 28-11-2014,                                                    Ο ερωτών βουλευτής
Φωτο: left.gr

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0