Ποιοι θα είναι υπεύθυνοι από τον Δήμο για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών


Ορίστηκαν από τον Δήμο οι υπεύθυνοι για τη διοργάνωση και τον συντονισμό όλων των εργασιών αρμοδιότητας του Δήμου Κεφαλονιάς για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών.

Πρόκειται για τους Στέλιο Παυλάτο, Προϊστάµενο ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, ως
γενικό συντονιστή της διαδικασίας, συντονιστή των υπευθύνων υπαλλήλων για τη µετάδοση των εκλογικών αποτελεσµάτων καθώς και για να εκτελεί χρέη επαφής µε την Π.Ε Κεφαλληνίας, Μαρία Πυλαρινού-Πετράτου, Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων, Μιχαήλ-Ευάγγελο Πεβεράτο, Προϊστάµενο Αυτοτελούς Τµήµατος Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα