Ψήφισμα Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ για τα σχολεία στο Φαραώ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Αργοστολίου συμμετέχει

στην κινητοποίηση της 4ης Μαρτίου 2015, που πραγματοποιείται από φορείς της Εκπαίδευσης με

αίτημα την ασφαλή κατασκευή του νέου κτηριακού συγκροτήματος στην περιοχή Φαραώ Αργο-

στολίου, προοριζόμενου να στεγάσει το σχολείο μας μαζί με το 2ο

Επειδή, κατά τις επίσημες ενημερώσεις του κοινού από τις τοπικές Αρχές, εν μέσω των

γεγονότων των πρόσφατων μεγάλων σεισμών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014, επισημάνθηκε ότι

α) Τα ιδιωτικής ιδιοκτησίας κτήρια, που είχαν κατασκευασθεί με μελέτη και επίβλεψη

ντόπιων μηχανικών, συμπεριφέρθηκαν εξαιρετικά, αντέχοντας επιταχύνσεις εδάφους κατά πολύ

ανώτερες των προδιαγραφών τους, και

β) Η χρήση τούβλων ως υλικού τοιχοποιίας, τουλάχιστον εσωτερικής, πρέπει σήμερα να

θεωρείται τακτική παρωχημένη, καθώς αντανακλά συνήθειες και απόψεις κατασκευής του περα-

σμένου αιώνα,

και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ανησυχίες, διαφωνίες και επισημάνσεις που πρόσφατα δια-

τυπώθηκαν δημοσίως και επισήμως από την τοπική Νομαρχιακή Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελη-

τηρίου Ελλάδος, σε σχέση με την ασφάλεια του υπό κατασκευήν σχολικού κτηριακού συγκροτή-

ματος, απαιτούμε από κάθε αρμόδιο, ιδιαιτέρως από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας,

να μεριμνήσει, ώστε στο άμεσο μέλλον να εξασφαλισθούν τα εξής:

Α) Να πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη των αρμοδίων μηχανικών του Ο.Σ.Κ. Α.Ε., που ε-

πιβλέπει το έργο, με το τοπικό Τ.Ε.Ε., ώστε να διερευνηθούν ενδεχόμενες ελλείψεις στο σχεδια-

σμό της κατασκευής, λαμβανομένης υπ’ όψη της έντονης σεισμικότητας της περιοχής μας. Να

συζητηθούν οι διαφωνίες και να αξιοποιηθεί η τοπική εμπειρία για την υλοποίηση του έργου.

Β) Να ρυθμισθούν και να ενσωματωθούν στη μελέτη του έργου παράμετροι που έχουν

παραληφθεί, όπως: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τρόπος προσέγγισης λεωφορείων, κλειστό γυμνα-

στήριο.

Γ) Να παρακολουθείται η κατά τον νόμο υλοποίηση του έργου και να ενημερώνεται η

τοπική κοινωνία για τα αποτελέσματα των ελέγχων ασφαλείας στα διάφορα στάδια της κατα-

σκευής του (δοκίμια σκυροδέματος κλπ).

Δ) Να μην παραληφθεί τελικά το έργο, εάν μετά την ολοκλήρωσή του διαπιστωθεί ότι δεν

έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι ασφαλείας κατά τα διάφορα στάδια της κατασκευής. Να επιμερισθούν

οι ευθύνες, που ενδεχομένως θα προκύψουν, για κάθε είδους παρατυπία.

Το παρόν ψήφισμα να αναγνωσθεί δημοσίως, να κατατεθεί στον Αντιπεριφερειάρχη Κε-

φαλληνίας και να δημοσιευθεί στον Τύπο.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου:

Ο Πρόεδρος Διονύσιος Γαρμπής

Η Γεν. Γραμματέας Ελισάβετ Μηλάτου

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0