Σάμη: Απέρριψε η Αποκεντρωμένη την παραχώρηση χρήσης λιµενικών χώρων στους επαγγελματίες

Ανατροπή δεδομένων προκύπτει για στο θέμα της παραχώρησης των λιμενικών χώρων στους επαγγελματίες της Σάμης φέρνει η απόρριψη της σχετικής απόφασης  του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Συγκεκριμένα η Αποκεντρωμένη απέρριψε την υπ’ αριθ. 111/15 απόφαση του ∆.Σ του λιμενικού ταμείου που αφορούσε στην «Παραχώρηση χρήσης λιµενικών χώρων Σάµης» µε την οποία παραχωρούνταν χώροι, εντός της χερσαίας ζώνης λιµένα Σάµης, σε καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων.

Το σκεπτικό της απόφασης
«Επειδή, στο άρθρο 23 παρ. 16α του Ν.4178/13 ορίζεται ότι « στις ρυθµίσεις του
παρόντος νόµου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές, σε χώρους που
έχουν παραχωρηθεί νοµίµως, για συγκεκριµένη εµπορική εκµετάλλευση ή χρήση
τραπεζοκαθισµάτων από φορείς του ∆ηµοσίου και ΟΤΑ, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος.
Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει
µόνο για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατασκευές της
παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεµούν βεβαιωθέντα πρόστιµα στις
∆.Ο.Υ. ή υποθέσεις και έχουν αποµακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται
αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για την υπαγωγή πέραν των
απαιτούµενων δικαιολογητικών υποβάλλονται το µισθωτήριο συµβόλαιο και οι
εγκριτικές πράξεις παραχώρησης της χρήσης».
Επειδή, στο άρθρο 16 παρ. 2δ του ανωτέρω Νόµου ορίζεται ότι «Στις διατάξεις
του παρόντος νόµου, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο άρθρο 2 του
παρόντος υπάγονται:………. Λιµενικές εγκαταστάσεις παντός είδους και
κτίρια εντός χερσαίας ζώνης λιµένα, που ανήκουν σε δηµόσια αρχή».
Επειδή, στο υπ’ αριθ. πρωτ. 3122.01-Τ32/05/15/21-8-15 έγγραφο της Γενικής
Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων µε θέµα
«Παραχωρήσεις χρήσης λιµενικών χώρων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν.4178/13» ορίζεται ότι «….οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 16α του Ν.4178/13,
δε µπορούν να εφαρµοστούν εντός των χερσαίων ζωνών λιµένα, καθώς οι
αυθαίρετες κατασκευές, εντός των τελευταίων καθορίζεται ειδικώς στο άρθρο 16
παρ.2 του Ν.4178/13» καθώς και «…αυθαίρετες κατασκευές ιδιωτών εντός
3
ΧΖΛ, όπως στέγαστρα, πέργκολες, κτλ, δεν είναι δυνατό νοµιµοποιηθούν
µε τις διατάξεις της παρ. 2δ του άρθρου 16 του Ν.4178/13, δεδοµένου του ότι οι
εν’ λόγω κατασκευές αναιρούν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της ζώνης λιµένα».
Επειδή, στο υπ’ αριθ. πρωτ. ∆∆ΠΑ0009160/141ΑΕΞ2015/17-6-2015
έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονοµικών, ορίζεται ότι, οι διατάξεις της παρ. 2δ του άρθρου 16 του Ν.4178/13
ισχύουν για τη νοµιµοποίηση λιµενικών εγκαταστάσεων και κτιρίων που
ανήκουν σε δηµόσια αρχή και προφανώς εξυπηρετούν σκοπούς εύρυθµης
λειτουργίας της ζώνης λιµένα, όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1
του άρθρου 18 του Ν.2971/01.
Επειδή, µε την υπ’ αριθ. 111/15 απόφαση του ∆.Σ του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Κεφαλληνίας & Ιθάκης παραχωρούνται χώροι, εντός της χερσαίας ζώνης
Λιµένα Σάµης, σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων, τα οποία έχουν προβεί σε αυθαίρετες κατασκευές
(στέγαστρα, πέργκολες), για τις οποίες έχουν εκδοθεί από την Κτηµατική
Υπηρεσία Κεφαλληνίας, πρωτόκολλο καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης
κατασκευής, πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλο κατεδάφισης
αυθαίρετων κατασκευών, ενώ οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων έχουν καταθέσει
δήλωση ένταξης των αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν.4178/13,
δίχως να είναι δυνατή η νοµιµοποίηση τους µέσω των διατάξεων του Νόµου
αυτού.
Επειδή τέλος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ 1138/511.24/2015/9-3-15
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού δεν
είναι δυνατή η παραχώρηση χώρου, εντός χερσαίας ζώνης λιµένα, στον οποίο
υφίστανται παράνοµα έργα, ακόµα και αν πρόκειται για παρακείµενο στα
παράνοµα έργα χώρο του οποίου την παραχώρηση αιτείται ο υπαίτιος της
αλλοίωσης.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

Φωτογραφία: Colm Britton