Διαγωνισμός για την χορήγηση 6 υποτροφιών από το κληροδότημα Aλιβιζάτου

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους εξής κλάδους: δύο (2) στον κλάδο των Παιδαγωγικών Επιστηµών (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), µίας (1) στον κλάδο των Οικονοµικών Επιστηµών (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), µίας (1) στον κλάδο της Φιλοσοφίας του ∆ικαίου (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) µίας (1) στον κλάδο της Θεολογίας (στο εξωτερικό) και µίας (1) στον κλάδο του ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου (στο εξωτερικό) από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Aµίλκα Aλιβιζάτου.

Οι όροι απονοµής των υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι:

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδηµαϊκά έτη µε έναρξη το έτος 2016-2017, και µπορούν να παραταθούν µέχρι δύο (2) ακόµη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδηµίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκοµίζουν στοιχεία σχετικά µε την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήµατος Αµίλκα Αλιβιζάτου επαρκούν.

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστηµίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την πραγµατοποίηση των σπουδών τους. Το Ίδρυµα, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραµµα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδηµίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται µόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές µερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

3. Το ποσόν κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) το µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης σε κάθε υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα µετάβασής του στο εξωτερικό και, µετά την λήξη της επιµόρφωσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόµενα µε απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Aθηνών.

4. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες) καταγόµενους από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, µε προτίµηση πάντοτε των καταγοµένων από τα νησιά Κύθνο, Κάλυµνο, Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νοµών Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου και Επτανήσου. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Σχολών/Τµηµάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 5, ελληνικών Πανεπιστηµίων ή ισοτίµων Πανεπιστηµίων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βαθµό πτυχίου τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”, και να µην έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

5. Οι Σχολές και τα Τµήµατα των οποίων οι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί καθώς και τα µαθήµατα στα οποία θα εξεταστούν γραπτά οι υποψήφιοι ανά επιστηµονικό αντικείµενο, είναι τα εξής: