Δήμος Κεφαλονιάς: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς
Προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές
για
την
προμήθεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ»,για τις ανάγκες του
Δήμου Κεφαλονιάς Προϋπολογισμού €
(40.000,00 ευρώ) και συνολική πίστωση με δαπάνη Φ.Π.Α. 49.200,00€ (σαράντα
εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ )

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Αργοστόλι στο Δημοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού
την Δευτέρα 13/06/2016 και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά την παραπάνω ώρα οι προσφορές που θα κατατεθούν θα επιστρέφονται
ως εκπρόθεσμες.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής( του Τ.Π.Κ.Δ. ή άλλης ανεγνωρισμένης τράπεζας), διάρκειας
ισχύος , τουλάχιστον τριάντα(30) ημερολογιακών ημερών μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς (δηλαδή ισχύς 90 ημερολογιακών ημερών τουλάχιστον) το
ύψος της οποίας ανέρχεται στο 2% της προεκτιμώμενης αξίας εκτός του ΦΠΑ
,σύμφωνα με την παράγραφο 1 α του άρθρου 157 του Ν.4281/14(ΦΕΚ 160 Α /08-08-
2014), δηλαδή στο ποσό των 800,00€.
Αντίγραφο της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και Πληροφορίες
παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Κεφαλλονιάς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο 26713-60156),
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, βάσει του Ν.3548/2007 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον
αυτό τόπο και ώρα την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016.
Αργοστόλι 31/05/2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ