Δύο υπέροχοι ύμνοι από την Λειτουργία στον Άγιο Γεράσιμο [video]

Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της Θείας Λειτουργίας είναι η Ευχή της Αναφοράς, λίγο πριν οι πιστοί λάβουν μέρος στο πιο κεντρικό ίσως μυστήριο της χριστιανικής πίστης, σε αυτό της Θείας Κοινωνίας.

Λίγο πριν τη μεγάλη στιγμή ο ιερέας προσφέρει τα δώρα των πιστών στον Θεό (κρασί και ψωμί) και τον παρακαλεί να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να τα μεταβάλει σε αίμα και σώμα του Χριστού.

Η Αγία Αναφορά«Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην καὶ ἀναίμακτον λατρείαν, καὶ παρακαλοῦμέν σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν· κατάπεμψον τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα. Καὶ ποίησον τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον τίμιον σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου. Ἀμήν· τὸ δὲ ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ τίμιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου. Ἀμήν· μεταβαλὼν τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ. Ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν.»

(μετ.: «Σοῦ προσφέρομε ἀκόμα αὐτὴ τὴ λογικὴ καὶ ἀναίμακτη λατρεία καὶ σὲ παρακαλοῦμε καὶ δεόμαστε καὶ ἱκετεύομε· στεῖλε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σου ἐπάνω σ᾿ ἐμᾶς κι ἐπάνω σ᾿ αὐτὰ ἐδῶ τὰ δῶρα. Καὶ κάμε αὐτὸν τὸν ἄρτο τίμιο σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου. Ἀμήν. Κι αὐτὸν τὸν οἶνο, ποὺ εἶναι μέσα σὲ τοῦτο τὸ ποτήριο, τίμιο αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου. Ἀμήν. Καὶ κάμε τούτη τὴ μεταβολὴ μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σου. Ἀμήν. Ἀμήν. Ἀμήν.»)

Σε αυτή τη μοναδική στιγμή οι πιστοί συμμετέχουν ψέλνοντας «Σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ εὐλογοῦμεν, σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά σου, ὁ Θεὸς ἡμῶν».

Στην προχθεσινή Θεία Λειτουργία, την ημέρα της γιορτής του Αγίου Γερασίμου (16 Αυγούστου), η έψαλε το μέρος των πιστών (Χορός), σμίγοντας με έναν μοναδικό τρόπο με τα λόγια του ιερέα.

Δείτε το video

Άξιον Εστί

Σε ένα δεύτερο απόσπασμα, πάντα μέσα από την Ευχή της Αναφοράς, ο Χορός μνημονεύει την Παναγία σε έναν από τους πιο γνωστούς ύμνους της βυζαντινής υμνολογίας. Έναν αριστουργηματικό ύμνο του Κοσμά του Μελωδού («Την τιμιωτέραν των χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ…»,) που η παράδοση θέλει να έχει συμπληρώσει (με τον στίχο  «Άξιον Εστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών») ο ίδιος ο αρχάγγελος Γαβριήλ. 
Την Κεφαλληνιακή Χορωδία διευθύνει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος.

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0