Δίμηνες προσλήψεις κτηνιάτρων, εργατών και οδηγού από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Στην πρόσληψη δύο κτηνιάτρων, δύο εργατών και ενός οδηγού στην Π.Ε. Κεφαλονιάς, προχωράει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Οι θέσεις εργασίας προορίζονται για την κάλυψη εποχικών  αναγκών αρμοδιότητας Τεχνικού
Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας 2 μηνών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

“ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ” 
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας,
β) άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.


 “ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ” 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος
Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνίατρου ή Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος
Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων
Προϋποθέσεων Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Κτηνιάτρου που
εκδίδεται από το ΓΕΩΤΕΕ.
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii)
υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες & λεπτομέρειες, στις σχετικές αποφάσεις στο Διαύγεια

1 & 2.

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0