Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Αλιείας και Θάλασσας

Εκδόθηκαν
Υπουργικές Αποφάσεις Τροποποίησης –
Παράτασης του χρονοδιαγράμματος για
την υποβολή αιτήσεων υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στα
κάτωθι Μέτρα:

3.1.8
& 4.1.20 – Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών
αλιευτικών σκαφών
3.1.22
– Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των
προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων
αλιευμάτων
3.2.2
& 4.2.4 – Παραγωγικές Επενδύσεις στην
Υδατοκαλλιέργεια
3.4.4
– Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας
Ημερομηνία
λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του
α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η
28.02.2018 & ώρα 14.00.

Περισσότερες
πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος
Αλιείας 26713-60643, 26713-60573.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

                                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ