18 προσλήψεις από τον Δήμο Κεφαλονιάς

@page { margin: 2cm }
h2 { text-indent: 1.25cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: #000000; orphans: 2; widows: 2; text-decoration: underline }
h2.western { font-family: “Liberation Serif”, serif; font-size: 14pt; so-language: el-GR }
h2.cjk { font-family: “Noto Sans CJK SC Regular”; font-size: 14pt }
h2.ctl { font-family: “FreeSans”; font-size: 12pt; so-language: ar-SA; font-weight: normal }
h1 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: #000000; orphans: 2; widows: 2; text-decoration: underline }
h1.western { font-family: “Liberation Serif”, serif; font-size: 14pt; so-language: el-GR }
h1.cjk { font-size: 14pt }
h1.ctl { font-size: 12pt; so-language: ar-SA; font-weight: normal }
p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; orphans: 2; widows: 2 }
p.western { so-language: el-GR }
p.ctl { so-language: ar-SA }
a:link { color: #0000ff }

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’
αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

για
τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Έχοντας
υπόψη:

 1. Τις
  διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994
  «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
  επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
  διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
  τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό
  με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου
  25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
 2. Τις
  διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
  Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
  87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις
  διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.
  4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
  Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
  Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
  Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις
  διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ
  107/Α/2017).
 5. Τις
  διατάξεις του άρθρου δεύτερου του
  Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/16-3-2018).
 6. Την
  υπ’ αριθμ.78/28-2-2018 απόφαση του Δημοτικού
  Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς
  σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων
  εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας
  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  για την κάλυψη των αναγκών ανταποδοτικού
  χαρακτήρα.
 7. Την
  υπ’ αριθμ. πρωτ. 48681/09-03-2018 Εισηγητική
  έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
  για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
  δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο
  Κεφαλλονιάς
  ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το
  Υπουργείο Εσωτερικών.
 8. Την
  υπ’ αριθμ. πρωτ. 49857/05-04-2018 απόφαση του
  Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
  Ιονίου.
 9. Την
  υπ’ αριθμ. πρωτ.
  οικ. 11415/13-04-2018 Απόφαση του Υπουργού
  Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε για
  το Δήμο Κεφαλλονιάς η σύναψη δέκα
  οκτώ (18)
  συμβάσεων
  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
  δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες
  ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 10. Το
  υπ’ αρ. πρωτ. 13455/20-04-2018 έγγραφο του
  Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την
  έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση
  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
  χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα,
  προς τον Δήμο
  Κεφαλλονιάς.
 11. Τον
  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
  Δήμου Κεφαλλονιάς
  (ΦΕΚ 724/τ΄Β΄/13-03- 2012) και την
  υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11093/26-04-2018 βεβαίωση του
  Δημάρχου του Δήμου Κεφαλλονιάς
  περί ύπαρξης κενών
  θέσεων.
 12. Την
  υπ’ αριθμ. πρωτ. 4757/01-03-2018 – Βεβαίωση του
  προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών
  Υπηρεσιών του Δήμου
  Κεφαλλονιάς
  περί ύπαρξης πιστώσεων για
  την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του
  υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας
  ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

@page { margin: 2cm }
p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; orphans: 2; widows: 2 }
p.western { font-family: “Times New Roman”, serif; font-size: 12pt; so-language: el-GR }
p.cjk { font-family: “Times New Roman”, serif; font-size: 12pt }
p.ctl { font-family: “Times New Roman”, serif; font-size: 10pt; so-language: ar-SA }
a:link { color: #0000ff }

Την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δέκα
οκτώ (18)

ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του Δήμου Κεφαλλονιάς, που
εδρεύει στο Αργοστόλι, και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αργοστόλι
27
/4/2018
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Αριθμ.
Πρωτ.
:
11112


για
τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά
κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα
υπηρεσίας
/
Τόπος
Απασχόλησης
Ειδικότητα
Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
100
Δήμος
Κεφαλλονιάς

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
/
Δ.
Ενότητα ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας
5
μήνες
7
101
Δήμος
Κεφαλλονιάς

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
/
Δ.
Ενότητα
ΠΑΛΙΚΗΣ

ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας
5
μήνες
3
102
Δήμος
Κεφαλλονιάς

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
/
Δ.
Ενότητα
ΠΥΛΑΡΕΩΝ

ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας
5
μήνες
2
103
Δήμος
Κεφαλλονιάς

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
/
Δ.
Ενότητα
ΕΡΙΣΟΥ

ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας
5
μήνες
2
104
Δήμος
Κεφαλλονιάς

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
/
Δ.
Ενότητα
ΣΑΜΗΣ

ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας
5
μήνες
2
105
Δήμος
Κεφαλλονιάς

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
/
Δ.
Ενότητα ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΔΕ
Ηλεκτρολόγων
8
μήνες
1
106
Δήμος
Κεφαλλονιάς

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
/
Δ.
Ενότητα ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΔΕ
Χειριστών ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
8
μήνες
1
ΠΙΝΑΚΑΣ
Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(ανά
κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Τίτλος
σπουδών
και
λοιπά
απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
προσόντα

100,
101, 102,
103,
104,

Δεν
απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

105

ΚΥΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
:

α)
Άδεια
άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή
Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 1ης
κατηγορίας

ειδικότητας Α’ ή
Εγκαταστάτη
Ηλεκτρολόγου 1ης
ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 108/2013
(*).

β)
Ο
ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής
Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής
ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος
ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον
η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιους
με τα ανωτέρω προσόντα)

α)
Άδεια
άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή
Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 1ης
κατηγορίας

ειδικότητας Α’ ή
Εγκαταστάτη
Ηλεκτρολόγου 1ης
ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 108/2013
(*).

β)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι
η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον
η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιους
με τα ανωτέρω προσόντα)

α)
Άδεια
άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή
Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 1ης
κατηγορίας

ειδικότητας Α’ ή
Εγκαταστάτη
Ηλεκτρολόγου 1ης
ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 108/2013
(*).

β)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας(*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον
η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιους
με τα ανωτέρω προσόντα)

α)
Άδεια
άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή
Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 1ης
κατηγορίας

ειδικότητας Α’ ή
Εγκαταστάτη
Ηλεκτρολόγου 1ης
ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 108/2013
(*).

β)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,
μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας(*).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι
που κατείχαν άδεια την οποία
αντικατέστησαν
βάσει
του π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια
δεν
αναγράφεται η αρχική άδεια και η
ημεροχρονολογία κτήσης

αυτής,
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από
την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω
στοιχεία.
Η
εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου
να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο
κριτήριο της εμπειρίας
.

106
ΚΥΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)
Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ’
τάξης Γ’ ή Β΄ ή Α΄, ή
άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.
9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε
και ισχύει (*),

β)
Ισχύουσα
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική
ή επαγγελματική,

γ)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ
ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής
Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής
ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται
επίσης
δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση
της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον
η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με
τα ανωτέρω προσόντα)

α)
Άδεια
μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ’
τάξης Γ’ ή Β΄ ή Α΄, ή
άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.
9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε
και ισχύει (*),

β)
Ισχύουσα
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική
ή επαγγελματική,

γ)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται
επίσης
δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι
ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον
η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με
τα ανωτέρω προσόντα)

α)
Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ’
τάξης Γ’ ή Β΄ ή Α΄, ή
άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.
9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε
και ισχύει (*),

β)
Ισχύουσα
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική
ή επαγγελματική,
γ)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής και
αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
,
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας
μηχανοδηγού – χειριστή (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον
η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με
τα ανωτέρω προσόντα)

α)
Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ’
τάξης Γ’ ή Β΄ ή Α΄, ή
άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.
9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε
και ισχύει (*),

β)
Ισχύουσα
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική
ή επαγγελματική,
γ)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου
ή
για
υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλο ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής και
αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών
,
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας
μηχανοδηγού-χειριστή (*).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι
που κατείχαν άδεια την οποία
αντικατέστησαν
βάσει
του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια
δεν
αναγράφεται η αρχική άδεια και η
ημεροχρονολογία κτήσης

αυτής,
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από
την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω
στοιχεία.
Η
εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου
να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο
κριτήριο της εμπειρίας
.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για
τα θερμικά
μηχανήματα

γίνονται δεκτές και οι άδειες
μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων που
χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ
6/12.01.1976/τ.Α’).
Ισχύουσα
άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από
κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία
ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να
ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει,
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης
κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ.
51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο,
Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην
περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι
κάτοχοι επαγγελματικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν
αντιστοιχία της άδειας οδήγησης
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές
άδειες οδήγησης ημεδαπής.

μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
και άνω
μονάδες
0
0
0
200
275
350
425
500
575
650
725
800

αριθμός
τέκνων
3*
4
5
6
7
8
9
10
11
12
….
μονάδες
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
….

αριθμός
τέκνων
3
μονάδες
120

αριθμός
τέκνων
1
2
3
μονάδες
30
60
110

αριθμός
τέκνων
1
2
3
4
5
….
μονάδες
50
100
150
200
250
….

κατηγορίες
ΠΕ & ΤΕ
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
κατηγορία
ΔΕ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
μονάδες
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

μήνες
εμπειρίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
57
58
59
60
και άνω
μονάδες
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
399
406
413
420

ποσοστό
αναπηρίας
50%
60%
μονάδες
150
180

ποσοστό
αναπηρίας
50%
60%
67%
70%
Μονάδες
100
120
134
140


ΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Ως
βαθμολογούμενη εμπειρία για τους
παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η
απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση
έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή
έργα συναφή με
το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΘΕΣΕΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
105,106
Η εμπειρία λαμβάνεται
υπόψη μετά την
απόκτηση
της
ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την
παρούσα ανακοίνωση άδειας
άσκησης επαγγέλματος ή άλλης
επαγγελματικής άδειας
.

Για
την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ.
δικαιολογητικά περίπτωση
Α(1)
ή
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας

του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) –
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης
εμπειρίας.
Ως
βαθμολογούμενη εμπειρία για τους
παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ)
λαμβάνεται
υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε
καθήκοντα
.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
100,
101, 102, 103, 104
Για
την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ.
δικαιολογητικά περίπτωση
Γ

ή
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας

του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) –
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης
εμπειρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι όλων των
ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η
σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων
καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Ε
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για
4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα
ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο
όριο τους 12 μήνες)

2. ή 3.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

*αφορά
μόνο
τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας
με τρία (3) τέκνα
4. ή 5.
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(40 μονάδες για κάθε τέκνο)

6.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από
τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το
τρίτο)

7.
ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

9.
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ
οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2
δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με
το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως
60 μήνες)

11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50%
(το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται
με το συντελεστή “3”)

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το
ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται
με το συντελεστή “2”)

Για όλες τις θέσεις,
προτάσσονται
των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον
ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από
το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν,
οι μόνιμοι κάτοικοι
του δήμου
Κεφαλλονιάς
(άρθρο ένατο,
παρ.28 του ν. 4057/2012).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
Οι τρόποι υπολογισμού
της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες
περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
I.,
ενότητα
Ε., υποενότητα
«
ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι
υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση
και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Τα πιστοποιητικά
της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους
υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική
ιδιότητα

υποβάλλονται
υποχρεωτικά
είτε
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα,
τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο,
είτε
σε πρωτότυπα.

• «Τίτλοι,
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της
αλλοδαπής
»,
που απαιτούνται από
την Ανακοίνωση, πρέπει
απαραιτήτως να
συνοδεύονται

από επίσημη
μετάφρασή τους

στην ελληνική γλώσσα και να έχουν
επικυρωθεί, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)»
με
σήμανση έκδοσης
«30-03-2017»
και ειδικότερα
στην
τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με
τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».

Για την απόδειξη
της αναπηρίας

του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα
πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία
17 και 18 του
Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ

με σήμανση έκδοσης
30-03-2017).

Κατά τα λοιπά
ισχύουν
τα
οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)»,
με
σήμανση έκδοσης
«30-03-2017».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη
της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει
να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας
και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8
του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί
σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες
τοπικές εφημερίδες του νομού Κεφαλληνίας,
εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που
εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή
εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην
εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση
ολόκληρης
της ανακοίνωσης μαζί
με το «Παράρτημα
ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017» να
γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του δήμου
Κεφαλλονιάς στον οποίο εδρεύει η
υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης

στο
φορέα

(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994
όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί
αυθημερόν
στο ΑΣΕΠ είτε
στο e-mail:
sox
@asep.gr

είτε στο fax:
210
6467728
ή
213 1319188
.

Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση με κωδικό εντυπο
ασεπ

ΣΟΧ.6

και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά
με
συστημένη επιστολή
,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος
Κεφαλλονιάς, Π. Βαλλιάνου 7, Αργοστόλι
Τ.Κ. 28 100
,
απευθύνοντάς την στo
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν
κυρίας Ε. Κυριακάτου (τηλ. επικοινωνίας:
26710/22933 εσωτ. 26). Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται
να υποβάλει μία
μόνο αίτηση
και
για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας

προσωπικού (ΔΕ ή
ΥΕ)
. Η σώρευση
θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού
σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. Κατ’
εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών

και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ
και ΥΕ
επιτρέπεται
μόνο
όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο
θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να
καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και
τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και
θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ
κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία
μόνο αίτηση
στην
οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης
το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και
ΥΕ) που επιδιώκει.
Η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες
ημερολογιακά)
και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής
της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του δήμου Κεφαλλονιάς,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι
υποψήφιοι μπορούν
να αναζητήσουν τα έντυπα

των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β)
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες

Έντυπα – Διαδικασίες

Διαγωνισμών Φορέων

Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ)

στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),
απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι

Ανεξάρτητες και άλλες αρχές

ΑΣΕΠ

θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Πολίτες

Έντυπα – Διαδικασίες

Διαγωνισμών Φορέων

Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού
η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις
των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει
των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά
αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης).
Η κατάταξη
των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει
η τελική
επιλογή

για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως
εξής:
1.
Προηγούνται
στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν
τα κύρια
προσόντα

της ειδικότητας και ακολουθούν οι
έχοντες τα επικουρικά (Α΄,
Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.)
.

2.
Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που
έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια
ή επικουρικά)

γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη
συνολική
βαθμολογία

που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα
κριτήρια κατάταξης (χρόνος
ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική
ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων,
μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου
σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου,
αναπηρία συγγενικού ατόμου)
.
3.
Στην περίπτωση ισοβαθμίας
υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία
προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες
μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο
κριτήριο (χρόνος
ανεργίας)

και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει
τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο
κριτήριο (αριθμός
τέκνων πολύτεκνης οικογένειας)

και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα
κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για όλες τις θέσεις,

προτάσσονται

των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον
ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από
το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν,
οι μόνιμοι
κάτοικοι

του δήμου
Κεφαλλονιάς
(άρθρο
ένατο, παρ.28 του ν. 4057/2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή
ενστάσεων
Μετά
την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία
μας θα
αναρτήσει,

το
αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής,

τους
πίνακες κατάταξης

των
υποψηφίων

στο κατάστημα των γραφείων μας, τους
οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα
για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί
και
σχετικό
πρακτικό
ανάρτησης
(σύμφωνα
με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως
ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο
(2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό
αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν
στο ΑΣΕΠ είτε
στο e-mail:
sox@asep.gr
είτε στο fax:
210
6467728
ή
213 1319188
.
Κατά
των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους
ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης,
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά)
,
η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται
ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή
απευθείας
στο ΑΣΕΠ

(Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)
και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται
από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου
είκοσι ευρώ (20 €)
,
που έχει εκδοθεί είτε
μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού
παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε
από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Ο
υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον
κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση
και να καταβάλει το αντίτιμο του
ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων
.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση
γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό
επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η
υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ
εντός τριών
(3)

εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των
αιτήσεων και των δικαιολογητικών των
υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση
κατά των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η
υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου αμέσως
μετά

την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης
των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση
των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’
ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται
ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται
υποχρεωτικά
από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι
που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει
της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι
λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται
για την απασχόλησή τους έως την ημέρα
της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση
από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες
οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη
της σύμβασής τους, αντικαθίστανται
με άλλους από τους εγγεγραμμένους και
διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας
ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής
τους σε αυτόν.
Σε
κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι
που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν
αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ
είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων
υποψηφίων, απασχολούνται για το
υπολειπόμενο,
κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και
μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας

της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Υποψήφιοι που επιλέγονται
για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί,
εκ νέου,
το κώλυμα της οκτάμηνης
απασχόλησης
,
πρέπει κατά
την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους
να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη
δήλωση
κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να
δηλώνουν ότι

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και
την ημερομηνία πρόσληψης δεν
έχουν απασχοληθεί

ή
έχουν απασχοληθεί

(δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο
φορέας απασχόλησης) με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για
την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε
φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου
τομέα
του
άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009.
Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω
υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση
πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση
είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση
εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και
η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες
ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται
με άλλους από τους εγγεγραμμένους και
διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας
ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής
τους σε αυτόν.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και
το
«Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»

με σήμανση έκδοσης «30.03.2017», το οποίο
περιλαμβάνει:
i)
οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης
– υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό
εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6,
σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά
με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα
με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·
και
ii)
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (
www.asep.gr)
και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής
που ακολουθείται και για την αναζήτηση
του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική
σελίδα

Πολίτες

Έντυπα –
Διαδικασίες

Διαγωνισμών φορέων

Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0