ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για φοιτητές, καθηγητές, εξοπλισμό

Στη δημοσιότητα δόθηκε το νομοσχέδιο για τη συγχώνευση του με το Ιόνιο Πανεπιστημιο, έτσι όμως διαμορφώθηκε ύστερα από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης.

Το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) περιλαμβάνει ρυθμίσεις τόσο για το θέμα των φοιτητών, των καθηγητών, της διάρθρωσης των τμημάτων αλλά και του εξοπλισμού που υπάρχει στα τμήματα.

Δείτε τα πιο βασικά σημεία του:

Οι φοιτητές

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, όσοι δηλαδή κατά την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου, δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στα αντίστοιχα, Τμήματα του Ιονίου πανεπιστημίου.

Το νομοσχέδιο διαχωρίζει τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από αυτούς του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων.

Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται με αίτησή τους που κατατίθεται έως τις 30-11-2018 και απόφαση της Συγκλήτου σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου πανεπιστημίου ενώ οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας

Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την 1η 10-2018, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..

Ειδικά για τους φοιτητές της Διοίκησης Επιχειρήσεων ισχύουν τα εξής:
Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, άλλως εντός εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και δεν ανακαλείται.

Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του πανεπιστημίου. Η απόφαση του εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 31η -6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές.

Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του πανεπιστημίου.

Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Το προσωπικό

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, από την 1η -10-2018, στο , σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω:
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στα Τμήματα του Ιονίου πανεπιστημίου ως εξής:
αα) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται σε ένα εκ των Τμημάτων του Ιονίου πανεπιστημίου, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αίτησή τους, γνώμη του Τμήματος υποδοχής και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων. Η αίτηση κατατίθεται έως τις 31-10-2018, η απόφαση ένταξης εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην 1η
-10-2018.
ββ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου
πανεπιστημίου.
γγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων
Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου πανεπιστημίου.

Ο εξοπλισμός

Για τον εξοπλισμό το νομοσχέδιο αναφέρει τα εξής:
 Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα και Σχολές του Ιονίου πανεπιστημίου. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. 
Δείτε ολόκληρο το κείμενο του νομοσχεδίου που αναφέρεται στην συγχώνευση (ή απορρόφηση, όπως αναφέρεται στο κείμενο) του ΤΕΙ με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 
Άρθρο 9
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
 1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων (Τ.Ε.Ι. Ιονίων
  Νήσων), με

έδρα το Αργοστόλι απορροφάται, από την 1η-10-2018, από το Ιόνιο
πανεπιστήμιο, αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης ισχύουσας διάταξης.
 1. Από την ημερομηνία αυτή, το Ιόνιο πανεπιστήμιο υπεισέρχεται
  αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και
  εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Ιονίων
  Νήσων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ
  του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των
  διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα
  εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών
  του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την
  παρ. 2 του άρθρου 12, Τμήματα και Σχολές του Ιονίου πανεπιστημίου.
  Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Εκκρεμείς
  δίκες που αφορούν υποθέσεις ή διαφορές του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
  συνεχίζονται από το Ιόνιο πανεπιστήμιο χωρίς διακοπή της δίκης.
  Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Ιονίου
  πανεπιστημίου.
 1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι.
  Ιονίων Νήσων εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου πανεπιστημίου, ο
  οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και
  εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και
  υλοποιεί όλα τα έργα/προγράμματα που αυτός έχει αναλάβει,
  συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων
  από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή
  δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται
  και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη
  τους. Η μονάδα οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης
  ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου
  πανεπιστημίου και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο. .Υ.) και
  προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο
  σχετικός προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου πανεπιστημίου. Οι
  επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων/έργων εξακολουθούν να
  ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών
  και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκροτείται εντός τριάντα (30)
  ημερών από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων και
προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της
θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Στην Επιτροπή Ερευνών μετέχει με δικαίωμα
λόγου ένα εκ των μελών του Συμβουλίου Μετάβασης της επόμενης παραγράφου,
που υποδεικνύεται από το ίδιο το Συμβούλιο.
4. Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο λειτουργεί από την 1η-10-2018 έως την
31η-8-2022 Συμβούλιο Μετάβασης, με έδρα στην Αθήνα, στο οποίο
μετέχουν ο υπηρετών κατά την 1η-10-2018 πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, ως πρόεδρος, οι υπηρετούντες κατά την 1 η-10-2018 αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι.
Ιονίων Νήσων, καθώς και ο εκάστοτε εκλεγμένος αντιπρύτανης ακαδημαϊκών
υποθέσεων του Ιονίου πανεπιστημίου, ως μέλη. Το Συμβούλιο Μετάβασης είναι
αρμόδιο για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν στην απορρόφηση του Τ.Ε.Ι.
Ιονίων Νήσων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων
σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, που παρέχονται μεταβατικά,
σύμφωνα με το άρθρο 13, όπως ιδίως α) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την
εύρυθμη λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, β) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή των
σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των
Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, γ) το
συντονισμό και την επίλυση διαδικαστικών θεμάτων ως προς την ενοποίηση των
προϋπολογισμών και της οικονομικής διαχείρισης των δύο ιδρυμάτων,
συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που αφορούν την ενοποίηση των δύο Ε.Λ.Κ.Ε.,
και την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των δύο
ιδρυμάτων.
 1. Ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρόεδρος της
  Διοικούσας

Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων συμμετέχει έως την 31η-8-2022
στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο με δικαίωμα λόγου.

Άρθρο 10
Ίδρυση Σχολών στο Ιόνιο πανεπιστήμιο
 1. Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1η-10-2018 οι εξής
  Σχολές: α) Σχολή Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, β)
  Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.

 1. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σχολών που
  ιδρύονται με την παρ. 1 συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται
  και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης
  α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
 1. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την
  έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Κατ’ εξαίρεση η ακαδημαϊκή
  λειτουργία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών αρχίζει όταν αρχίσει η
  εκπαιδευτική λειτουργία ενός από τα Τμήματά της, σύμφωνα με όσα
  ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 11.
 1. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Σχολών που
  ιδρύονται με την παρ. 1 ολοκληρώνεται μέχρι τις 31-1-2019. Η
  προκήρυξη των εκλογών για ανάδειξη κοσμήτορα γίνεται από τον
  πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου έως τις 31-10-2018. Αν δεν τηρηθεί
  η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον
  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατ’ εξαίρεση, στη
  Σχολή Οικονομικών Επιστημών εκλογές διενεργούνται και η εκλογική
  διαδικασία
ολοκληρώνεται έως την 31η Ιανουαρίου του έτους έναρξης της
ακαδημαϊκής λειτουργίας της. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης
και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων
αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία αποτελείται από τον
προσωρινό κοσμήτορα, τους
προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, πέντε (5) μέλη .Ε.Π. από κάθε Τμήμα, τα
οποία ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου πανεπιστημίου. Με όμοια
απόφαση ορίζεται ο προσωρινός κοσμήτορας, καθηγητής α΄ βαθμίδας, άλλως
αναπληρωτής καθηγητής, Τμήματος της Σχολής.
 1. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παρατείνονται
  για έως δύο φορές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
  Θρησκευμάτων.

Άρθρο 11
Ίδρυση Τμημάτων στο Ιόνιο πανεπιστήμιο

1. Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1η-10-2018 τα κάτωθι
Τμήματα:

α) Τμήμα Εθνομουσικολογίας, με έδρα την πόλη του Ληξουρίου, το οποίο
εντάσσεται

στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών,

β) Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την πόλη του
Αργοστολίου,

το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος,

γ) Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το οποίο εντάσσεται
στη

Σχολή Περιβάλλοντος,

δ) Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λευκάδας, το οποίο

εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,

ε) Τμήμα Τουρισμού με έδρα την πόλη της Κέρκυρας το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή

Οικονομικών Επιστημών,

στ) Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, με έδρα την πόλη του
Αργοστολίου,

το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

 1. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων των περίπτ. β΄, γ΄ και στ΄
  της παρ. 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την
  έναρξη του ακαδημαϊκού έτους
2019-2020. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων των περίπτ.
α΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της
Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του
εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου
έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσμία του
προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
3. Στα Τμήματα της παρ. 1 λειτουργεί από την 1η-10-2018
προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, με εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως την 31η-1-2019,
οπότε και αναδεικνύεται πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, άλλως έως να
καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Ειδικότερα,
στα Τμήματα των περιπτ. α΄, δ΄ και ε΄ εκλογές διενεργούνται έως την 31 η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της
εκπαιδευτικής λειτουργίας και η εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται, εφόσον
είναι αυτοδύναμα, έως την 1η Ιανουαρίου του έτους έναρξης της
εκπαιδευτικής λειτουργίας. Οι πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς
και τα μέλη .Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του
Ιονίου πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.
 1. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και
  γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό
  έργο τους. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο
  Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54
  του ν. 4178/2013.
 1. Σε καθένα από τα Τμήματα Εθνομουσικολογίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης
  και

Τουρισμού συστήνονται από την ίδρυσή τους οκτώ (8) θέσεις μελών .Ε.Π..

 1. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του παρόντος άρθρου διαρκεί
  οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 1. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος
  γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράμματα
  αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας
  πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72,
  καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου
  80 του ν. 4009/2011.
Άρθρο 12
Προσωπικό
 1. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, με τις
  αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή
  προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται
αυτοδικαίως, από την 1η-10-2018, στο Ιόνιο πανεπιστήμιο, σύμφωνα
με όσα ορίζονται κατωτέρω. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται
με σχετικές πράξεις του πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου, οι οποίες
εκδίδονται έως την 31η-12-2018,

μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην 1η-10-2018.

2. Τα μέλη .Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στα Τμήματα του Ιονίου

πανεπιστημίου ως εξής:

αα) Τα μέλη .Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται σε ένα εκ των Τμημάτων του Ιονίου
πανεπιστημίου, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αίτησή τους, γνώμη του
Τμήματος υποδοχής και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, με βάση το
γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων. Η
αίτηση κατατίθεται έως τις 31-10-2018, η απόφαση ένταξης εκδίδεται μέσα σε
είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην 1η-10-2018.
ββ) Τα μέλη .Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου
πανεπιστημίου.
γγ) Τα μέλη .Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου πανεπιστημίου.

δδ) Τα μέλη .Ε.Π. του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του
Τ.Ε.Ι.

Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του
Ιονίου

πανεπιστημίου.

εε) Τα μέλη .Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων
Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου
πανεπιστημίου ή στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου πανεπιστημίου, με πράξη του
Πρύτανη, ύστερα από αίτησή τους, γνώμη του Τμήματος υποδοχής και
αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο
και τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων. Η αίτηση κατατίθεται έως τις
31-10-2018, η απόφαση ένταξης εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες
ημέρες από την κατάθεση, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
ανατρέχει στην 1η-10-2018.
3. Τα μέλη .Ε.Π. του απορροφώμενου Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων αποκτούν τους
ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών .Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου κατ’
αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι,
υπηρετούντες
λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών .Ε.Π.
πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύμφωνα με
την παρ. 4.
4. α) Οι κατέχοντες, κατά την 1η-10-2018, προσωποπαγή θέση
μέλους .Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας
προσωποπαγή θέση μέλους .Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου και οι κατέχοντες
τακτική θέση επί θητεία μέλους

.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική
θέση

επί θητεία μέλους .Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου, με την επιφύλαξη της
υποπερίπτ.

ε΄.

β) Οι αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές οι οποίοι κατέχουν
τακτική θέση μέλους .Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων κατά την 1η
-10-2018 εντάσσονται επίσης σε προσωποπαγείς θέσεις μελών .Ε.Π. του Ιονίου
πανεπιστημίου, οι οποίες μετατρέπονται σε οργανικές της ίδιας βαθμίδας,
ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 31η
-12-2018 και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η
έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην 1η-10-2018.
γ) Οι καθηγητές α΄ βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται ομοίως σε
προσωποπαγείς θέσεις μελών .Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου και αιτούνται τη
μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η
οποία
διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, σύμφωνα με τα
επόμενα εδάφια. Για τη μετατροπή θέσης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική
αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσεται, η οποία
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα.
Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται
από πενταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη,
αποτελούμενες από καθηγητές πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας και συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος. Με πράξη του
πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου,
συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης σε καθένα από τα Τμήματα της παρ. 2. Η
Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι εκλεκτόρων για κάθε Τμήμα, τον
οποίο υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη .Ε.Π. του
Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα αν συντρέχουν οι
περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν
αντιλέγουν ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η Σύγκλητος
συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη αυτής. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε
περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που εξαιρεθούν τόσα μέλη
από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα να μην επαρκούν για τη συγκρότηση
της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ
νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η
οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται
προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προσόντων που προβλέπονται στην
υποπερίπτ. iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο
εντός διμήνου από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των
επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος
πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης
εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη εντός δέκα (10) ημερών από
την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η
πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται
σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα
(60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Η έναρξη ισχύος της πράξης

μετατροπής ανατρέχει στην 1η-10-2018, εφόσον η αίτηση υποβληθεί
ως την 30η-12-2018. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως
δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1)
έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης και της
δεύτερης αίτησης το μέλος .Ε.Π.

παραμένει στη θέση την οποία κατέχει.

δ) Τα μέλη ΔΕΠ των περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ που παραμένουν σε προσωποπαγείς
θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται
στο μισθολογικό καθεστώς μέλους .Ε.Π. πανεπιστημίου από την 1η
-1-2020, εφόσον η πράξη
μετατροπής εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία
έκδοσης της πράξης.
ε) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών), εντάσσονται σε
οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών,
αναλόγως με τη θέση που κατέχουν την 1η-10-2018, διατηρώντας το
μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. και στα αντίστοιχα Τμήματα
σύμφωνα με την παρ. 2. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη .Ε.Π. πανεπιστημίου
και υπάγεται: α) στις κείμενες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017
διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών, και β) στις διατάξεις του ν.
4485/2017 που αφορούν στους υπηρετούντες λέκτορες ως προς το δικαίωμα
εκλέγειν, καθώς και συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του
ιδρύματος. Ως προς το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που
διέπει τους υπηρετούντες λέκτορες πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος
διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση έως την 31η-12-2022 στη
Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση
επί θητεία
 • σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Προκειμένου περί γνωστικού
  αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπου
  δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά
  τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης,
για την τροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ.
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή
αποτελούμενη από μέλη
.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθμίδας του επίκουρου, ίδιου ή συναφούς γνωστικού
αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή
συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών
της προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις
της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος
πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης
εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης
σχετική πράξη εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης με
συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση τροπής της θέσης με
προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, άλλως εντός δέκα (10) ημερών από την
παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη
μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο
νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα
(60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη
ισχύος την 1η-10-2018, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή, άλλως την
ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα
πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η
μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη
εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της
πράξης.
στ) Η ένταξη των μελών .Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο πανεπιστήμιο
και
 • υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών .Ε.Π. πανεπιστημίου,
  γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
  οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης.

5. Διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα μετατροπής υφιστάμενης, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, προσωποπαγούς θέσης σε τακτική δεν θίγονται.

6. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών .Ε.Π. για τις οποίες έχει
εκδοθεί προκήρυξη έως την 1η-10-2018, και οι διαδικασίες
εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το
ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος .Ε.Π. έως την 1η-10-2018, καθώς
και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την 1η
-10-2018, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και
ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ.
2, Τμημάτων του Ιονίου πανεπιστημίου και σύμφωνα με τις διατάξεις που
ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 4.
Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
 1. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο
  Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011
  δεν απαιτείται στις

περιπτώσεις μετακίνησης μελών .Ε.Π. σε Τμήματα του άρθρου 11. Αυτό ισχύει
για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη των καθηγητών σε Τμήμα του Ιονίου

πανεπιστημίου, αφορά και στους ήδη υπηρετούντες καθηγητές του Ιονίου
πανεπιστημίου για μετακίνηση προς τα Τμήματα του άρθρου 11. Οι διατάξεις
της παρούσας παραγράφου ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως την
31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του
Τμήματος υποδοχής. 8. Τα έτη που τα μέλη .Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε
βαθμίδα ως μέλη .Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο
Ιόνιο πανεπιστήμιο, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή
πανεπιστημίου.
 1. α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και
  Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εντάσσονται σε
  Τμήματα/Σχολές του Ιονίου πανεπιστημίου, σύμφωνα με την αντιστοιχία
  της παρ. 2, ή στο ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις
  τους. Εάν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται
  στο αντίστοιχο Τμήμα του πανεπιστημίου στο οποίο
εντάσσονται και τα μέλη .Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας.
Εάν οι θέσεις τους είναι στο Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων
εντάσσονται σε Τμήμα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 2 για τα μέλη
.Ε.Π. του οικείου Τμήματος. Εάν οι θέσεις τους είναι στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων εντάσσονται στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου
πανεπιστημίου ή στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου πανεπιστημίου με τη
διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 2 για τα μέλη .Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
Τα μέλη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση που
κατέχουν (οργανική θέση ή προσωποπαγή) και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό
καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πανεπιστημίου, καθώς και στο
αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1 η-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες
από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται
ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε
μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων
που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά
εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
β) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π και
Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του Ιονίου πανεπιστημίου
στο οποίο εντάσσονται.
 1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
  διοικητικό

προσωπικό που υπηρετεί κατά την 1η-10-2018 στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων
Νήσων, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Ιόνιο πανεπιστήμιο σε αντίστοιχη θέση
αυτής που κατέχει (οργανική
θέση ή προσωποπαγή) με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια
κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και
με το βαθμό που κατέχει. Εάν εργάζονται σε πόλη διαφορετική από αυτήν της
έδρας του Α.Ε.Ι., είναι δυνατή η επανατοποθέτησή τους, σύμφωνα με τις
υπηρεσιακές ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση,
λόγους υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι
δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή μεταφέρονται
αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα
καθήκοντά τους στο Ιόνιο πανεπιστήμιο με την ίδια εργασιακή σχέση, τους
ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
 1. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
  δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και
  εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές
  κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις
  υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Ιόνιο
  πανεπιστήμιο με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια
  διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.
 1. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
  μεταφέρονται

στο Ιόνιο πανεπιστήμιο. Θέσεις μελών .Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την
προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ.
1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το Ιόνιο
πανεπιστήμιο.
Άρθρο 13
Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
 1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, ήτοι
  όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες
  τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη
  πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στα αντίστοιχα, σύμφωνα με τις
  περιπτ. ββ΄, γγ΄ ή δδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 Τμήματα του Ιονίου
  πανεπιστημίου, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα
  με τις παρ. 2 και 5. Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης
  Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται με αίτησή τους που
  κατατίθεται έως τις 30-11-2018 και απόφαση της Συγκλήτου σε Τμήμα
  της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου πανεπιστημίου, με
  δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ.
 1. και 5. Οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών
  Οργάνων

εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας, αλλά ολοκληρώνουν τις
σπουδές τους μόνο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.

 1. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
  συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων,
  κατά την 1η-10-2018,
φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι φοιτητές
των προηγούμενων εδαφίων συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών
του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο
σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την
πρακτική

άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη .Ε.Π. που προέρχονται από τα
αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι., και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα
ανατεθειμένα σε αυτά διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με
απόφαση των οργάνων του Τμήματος του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται.
Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη .Ε.Π. του
ιδρύματος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών,
την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη
χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών,
αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 1 Τμημάτων του
Ιονίου πανεπιστημίου. Για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, η ευθύνη
ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών και οι αρμοδιότητες του προηγούμενου
εδαφίου ανατίθενται σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου
πανεπιστημίου μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Για το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου
και Μουσικών Οργάνων την ευθύνη ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών και
τις αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου έχουν τα όργανα του Τμήματος
Εθνομουσικολογίας.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα
για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου
σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση,
που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα
με την παρ. 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι σύμφωνα με την
παρ. 3, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα από το
πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος πανεπιστημίου και να λάβουν
πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019,
άλλως εντός εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο
τελευταίο μάθημα και δεν
ανακαλείται. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του προέδρου του
Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων
του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος
σπουδών του Τμήματος του πανεπιστημίου. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου,
με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 31 η-6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης
από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη
για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση,
εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματος του πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε
επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για
τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική
βεβαίωση παρακολούθησης.
6. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020 έχουν
υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου
σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά
τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο
σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..
 1. Εγγραφές και μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων
  Νήσων διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος
  2018-2019 και οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή πανεπιστημίου,
  σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5.
Άρθρο 14
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ιονίου πανεπιστημίου
 1. Ιδρύεται στο Ιόνιο πανεπιστήμιο πανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο
  (Π.Ε.Κ.) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού
  χαρακτήρα, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του Ιονίου
  πανεπιστημίου.
 1. Η έδρα του Π.Ε.Κ. είναι η έδρα του Ιονίου πανεπιστημίου, στις
  εγκαταστάσεις του οποίου στεγάζεται και λειτουργεί, χρησιμοποιώντας
  τις υλικοτεχνικές υποδομές του πανεπιστημίου που του παραχωρούνται
  με απόφαση της Συγκλήτου, μέχρις ότου αποκτήσει ιδιόκτητους χώρους
  εγκατάστασης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Π.Ε.Κ.
  μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της
  Ελλάδας.
 1. Σκοπός του Π.Ε.Κ. είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης
  έρευνας, η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της
  ελληνικής κοινωνίας, η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, η
  παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η
  διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την
  ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις, η προβολή της
  ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, ιδίως
  στους τομείς: α) των βιοεπιστημών, β) των επιστημών τροφίμων, γ)
  του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης και δ) της μουσικής
  και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
 1. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:

α) εκπονεί μελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχειρίζεται εγκεκριμένα
ερευνητικά ή

αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, τα οποία εμπίπτουν στους τομείς της

προηγούμενης παραγράφου,

β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και
προωθεί

την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,

γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό δημόσιο, νομικά
πρόσωπα

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τις κατά τόπους Περιφέρειες,

συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και
Α.Ε.Ι.

και επιστημονικά ή τεχνολογικά πάρκα, διαμεσολαβώντας στη διασύνδεση της

έρευνας με την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών,

δ) συνεργάζεται με έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που
άπτονται του

αντικειμένου του για την προώθηση των σκοπών του,

ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω
σκοπούς.

5. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα ακόλουθα ινστιτούτα:

α) βιοεπιστημών, βιοτεχνολογίας, επιστήμης τροφίμων και περιβάλλοντος, με
έδρα την

πόλη της Ζακύνθου, με εξειδίκευση στη βιοτεχνολογία τροφίμων, στην

περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, στις εφαρμογές της βιοπληροφορικής στην
βιοϊατρική,

στην ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με την

εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών και στις χημικές και
μικροβιολογικές

αναλύσεις τροφίμων, στη μετεωρολογία και την κλιματική αλλαγή, στις
ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας, στη χημεία και τον έλεγχο ποιότητας περιβάλλοντος και στη

διαχείριση περιβάλλοντος και την οικολογία,

β) μουσικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας,
με εξειδίκευση σε θέματα νέας μουσικής δημιουργίας και δημιουργικότητας,
έρευνας των οπτικοακουστικών και υβριδικών τεχνών και της τέχνης της
παράστασης και της

εφαρμογής αυτών σε πεδία όπως η καλλιτεχνική έκφραση, η ψυχαγωγία και η
εκπαίδευση.

6. Οι πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας

και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Ιόνιο πανεπιστήμιο ειδικά για τη
λειτουργία

του ερευνητικού κέντρου,

β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
διεθνείς

οργανισμούς, το ελληνικό δημόσιο, χορηγίες από ιδιωτικές επιχειρήσεις και
ιδιώτες,

γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές και έκτακτες
εισφορές

ή παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ή την αξιολόγηση
ερευνητικών

προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων (δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π. . ., Ν.Π.Ι. .,

διεθνών και μη οργανισμών και ιδιωτών) ή την διάθεση πνευματικών προϊόντων
που

παράγει το Π.Ε.Κ.,

ε) τόκοι από καταθέσεις,

στ) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Π.Ε.Κ., επιχορηγήσεις
από

άλλες πηγές και

ζ) λοιπά πάσης φύσεως έσοδα.

 1. α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο
  συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην
  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
αποτελείται από ένα μέλος .Ε.Π. του ιδρύματος, ως πρόεδρο, και τους
διευθυντές των ινστιτούτων, ως μέλη. Ο Πρόεδρος και οι Διευθυντές
επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 9.
β) Αν για οποιοδήποτε λόγο ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του
ερευνητικού κέντρου απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά
του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τα
καθήκοντά του ασκούνται από τον αντιπρόεδρο, ο οποίος ορίζεται κατά την
πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας
μεταξύ των μελών του.
γ) Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη
διοίκηση και στη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, στη διαχείριση και
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τις δραστηριότητές του, στη
διάθεση των πόρων του και γενικά για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την
εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
 1. Κάθε ινστιτούτο διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην
  οποία μετέχει ως πρόεδρος ο διευθυντής του ινστιτούτου. Ο
  διευθυντής έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του ινστιτούτου, την
  εισήγηση στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου του
  ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου,
  προΐστανται των υπηρεσιών των ινστιτούτων και ασκεί κάθε άλλη
  αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το διοικητικό συμβούλιο του
  ερευνητικού κέντρου. Η τριμελής επιτροπή έχει ως αρμοδιότητα την
  κατάρτιση του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του
  ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετησίου
  προϋπολογισμού του ερευνητικού κέντρου που αφορούν στις
  δραστηριότητες του ινστιτούτου και κάθε άλλη αρμοδιότητα που
  προβλέπεται στον κανονισμό της παρ. 11. Σε περίπτωση που ο
  διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα ως άνω καθήκοντά του ή
  τα καθήκοντά του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, τα καθήκοντα
  αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το
  οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής αυτής,
  κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών της. Σε περίπτωση που
  ο διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως
  μέλους της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του
  ασκούνται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.
 1. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, οι διευθυντές των
  ινστιτούτων και τα μέλη

της συντονιστικής επιτροπής είναι μέλη .Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου,
επιστήμονες με διεθνές κύρος, οι οποίοι έχουν διοικητική πείρα και
ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των ινστιτούτων του
ερευνητικού κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για
ερευνητικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της
έρευνας και έχουν τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Επιλέγονται από
πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη .Ε.Π.
πανεπιστημίων ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, η οποία συγκροτείται με
απόφαση της Συγκλήτου. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον
Πρύτανη, όπου ορίζονται και τυχόν επιπλέον κριτήρια επιλογής σύμφωνα με όσα
ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Ε.Κ.. Ο ορισμός τους
γίνεται με πράξη του Πρύτανη. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ορίζονται στις
ως άνω θέσεις μέλη .Ε.Π. του ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου και πράξη
του Πρύτανη και γίνεται εκ νέου προκήρυξη σε ένα (1) έτος. Η κατοχή των ως
άνω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου
διοίκησης στο Α.Ε.Ι..
10. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιονίου πανεπιστημίου, κατόπιν
απόφασης της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις
ορισμένου
χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των
προγραμμάτων/έργων που αυτό διαχειρίζεται.
11. Στο Π.Ε.Κ. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 60 έως 67 του
ν. 4485/2017 που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των ερευνητικών
προγραμμάτων, στις προμήθειες, στον τρόπο απασχόλησης και στις μετακινήσεις
του προσωπικού του Π.Ε.Κ. και των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων που αυτό
διαχειρίζεται. Η οικονομική διαχείριση των έργων/προγραμμάτων των
Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. ασκείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου. Οι
προβλεπόμενες κρατήσεις του Ε.Λ.Κ.Ε. από τη διαχείριση ερευνητικών
προγραμμάτων και έργων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. διατίθενται υπέρ της
λειτουργίας και των σκοπών του Κέντρου.
12. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται εντός εννέα (9) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός
λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
καθορίζονται ιδίως τα ακόλουθα θέματα:

α) οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου και ο
τρόπος

λειτουργίας του,

β) οι αρμοδιότητεςτων διευθυντών και των τριμελών επιτροπών διοίκησης των

ερευνητικών ινστιτούτων, και ο τρόπος λειτουργίας τους,

γ) η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν ο πρόεδρος του
διοικητικού

συμβουλίου, οι διευθυντές των ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών
επιτροπών,

δ) η διαδικασία παύσης μελών του διοικητικού συμβουλίου,

ε) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας
των

υπηρεσιών του ερευνητικού κέντρου,

στ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική διαχείριση του ερευνητικού
κέντρου,

ζ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και
λοιπού

προσωπικού,

η) οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με την απασχόληση, τις
αμοιβές και

τις μετακινήσεις των απασχολούμενων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,

θ) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των

άλλων δραστηριοτήτων του,

ι) η διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και

βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,

ια) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,

ιβ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση του ερευνητικού
κέντρου και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του και την
εκπλήρωση του σκοπού του.
Έως την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου, τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται με
απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου πανεπιστημίου.
 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παρ. 7 και της Συντονιστικής
  Επιτροπής της παρ. 8 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή
  τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια
  αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Τελικές και καταργούμενες διατάξεις κεφαλαίων Α΄ και Β΄
Άρθρο 15
 1. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την
  απορρόφηση των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του Τ.Ε.Ι. Ιονίων
  Νήσων, τη μετονομασία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του πανεπιστημίου
  Ιωαννίνων, η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των Τμημάτων και η
  κατανομή σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της
  Συγκλήτου του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ιονίου πανεπιστημίου
  αντίστοιχα, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στον οργανισμό και τον
  εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος.
2. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών .Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του Τ.Ε.Ι. Ιονίων
Νήσων ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου, παραπέμπονται και
κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο μελών .Ε.Π.
πανεπιστημίων.
 1. Εκκρεμείς διαδικασίες, όπως μετατάξεις, συνεχίζονται και
  ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  και του Ιονίου πανεπιστημίου.

4. Μέλος .Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος .Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ή
του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων ή στο Ιόνιο πανεπιστήμιο, αντίστοιχα, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή
να οριστεί κοσμήτορας, πρόεδρος Τμήματος, διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα
ειδικότερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση πρύτανη και αντιπρύτανη
εκλέγονται μόνο οι
κατέχοντες οργανική θέση στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο
πανεπιστήμιο. Εάν μέλος .Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για πρύτανης ή
αντιπρύτανης η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά
προτεραιότητα. Τα μέλη .Ε.Π. που κατέχουν, κατά την 1η-10-2018,
προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, και
παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο
πανεπιστήμιο, αντίστοιχα, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου
οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη .Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα
διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των
μονοπρόσωπων οργάνων.
5. Mέλη .Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη .Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
και του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 εκτός όπου απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή α΄
βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι καθηγητές α΄ βαθμίδας που κατέχουν τακτική
θέση στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο πανεπιστήμιο. Εκλεκτορικά που
έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
 1. Καταργούνται από την 1η-10-2018 τα π.δ. 343/1994 (Α’ 181) και
  84/2013 (Α΄ 124),

με την επιφύλαξη της μεταβατικής παροχής των προγραμμάτων σπουδών των
Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπέιρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του
άρθρου 5 και την εγγραφή και μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019.
 1. Καταργούνται από την 1η-10-2018 τα π.δ. 195/2003 (Α’ 156) και
  103/2013 (Α΄ 136) και το άρθρο 56 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), με την
  επιφύλαξη της μεταβατικής παροχής των προγραμμάτων σπουδών των
  Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
  παρ. 2 του άρθρου 13 και την εγγραφή και μετεγγραφή φοιτητών για το
  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 16
Τροποποιήσεις του ν. 4009/2011
  1. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του
   άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

  1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 29 του
   ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση πλήρους
   απασχόλησης, το διδακτικό έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
   δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, εκ των οποίων το
   μέγιστο έξι (6) ώρες μπορεί να αφορά διδασκαλία θεωρητικού
   μαθήματος, ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση
   παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της
   απασχόλησης.»
  1. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως
   αντικαταστάθηκε

από την παρ. 1 του άρθρου 4ου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)
αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες
δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα με τη
συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που
υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους. Τα ως άνω ισχύουν και για τη
μονιμοποίηση των επί θητεία υπηρετούντων λεκτόρων και Επίκουρων Καθηγητών.
Οι μόνιμοι λέκτορες και μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να υποβάλλουν
αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της
πράξης μονιμοποίησης τους, διατηρώντας τη μονιμότητά τους.».

 1. α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν.
  4009/2011, μετά τη φράση «μπορούν να ζητήσουν» και πριν τις λέξεις
  «την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή» προστίθενται
  οι λέξεις «τη μονιμοποίηση τους στη βαθμίδα του λέκτορα ή».

β) Καταργείται το τρίτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 77 του
ν.

4009/2011.

 1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν.
  4009/2011 (Α΄

195), το οποίο αντικαθίσταται έχει ως εξής:

«Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της
Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με τη μονάδα στην
οποία ανήκει το μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ.
118/2002 (Α΄ 99) μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται
από δύο (2) καθηγητές και ένα (1) μέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από το
αρμόδιο σύμφωνα με τα ανωτέρω όργανο, και σχετική πράξη που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τις
εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί

οι διαδικασίες από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί
οι αποφάσεις.».

Άρθρο 17
Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 1. Το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του
  άρθρου 4 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) αντικαθίστανται ως εξής:

«Προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης
ιδιαιτερότητας, όπου δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για την τροπή
της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από μέλη .Ε.Π. τουλάχιστον
της βαθμίδας του επίκουρου, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό
του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση της
Συγκλήτου και τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών της προέρχονται από άλλο
Α.Ε.Ι.. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο
νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα
(60) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη
εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το
απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση τροπής της θέσης με προσκόμιση
διδακτορικού διπλώματος, άλλως εντός δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της
εξηκονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη
θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
υποβολής ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη
δημοσίευσή της. Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την ημερομηνία
ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος
διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή,
άλλως την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.»
 1. α) Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προστίθεται
  τελευταίο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Ειδικά για το πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο πανεπιστήμιο το ποσοστό
του προηγούμενου εδαφίου δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%).».

β) Η περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017, αντικαθίσταται
ως εξής: «δ) ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ., ο
αριθμός των οποίων δεν είναι μικρότερος των δέκα (10) ατόμων, η διαδικασία
και τα κριτήρια επιλογής, στα οποία περιλαμβάνονται οι γλώσσες, των οποίων
απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσσομάθειας,».

γ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017,
διαγράφονται οι λέξεις «α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου».

 1. α) Ο έλεγχος νομιμότητας εκλογής, εξέλιξης, μετακίνησης και κάθε
  υπηρεσιακής μεταβολής των περιλαμβανομένων στο άρθρο 29 του ν.
  4009/2011 (Α΄ 195) ειδικών κατηγοριών εργαστηριακού και διδακτικού
  προσωπικού, γίνεται από τον Πρύτανη εντός αποκλειστικής προθεσμίας
  δύο (2) μηνών από τη διαβίβαση του φακέλου από το αρμόδιο κατά
  περίπτωση όργανο, με δικαίωμα να αναπέμψει τον φάκελο μόνο μία (1)
  φορά. Σε περίπτωση που για δεύτερη φορά κρίνει τη διαδικασία μη
  νόμιμη, παραπέμπει το φάκελο για έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό
  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον οποίο μεταβιβάζεται στην
  περίπτωση αυτή και η αρμοδιότητα για την έκδοση διαπιστωτικής
  πράξης. Η μη ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ή η μη αναπομπή
  μέσα στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου, συνιστά πειθαρχικό
  παράπτωμα για τον Πρύτανη.
β) Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ελέγχει, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή του φακέλου, τη
νομιμότητα οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά
από αναφορά ή καταγγελία που του υποβάλλεται. Η παρούσα διάταξη
καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί
οι διαδικασίες από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί
οι αποφάσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 1. α) Μετά την περίπτ. α΄ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (Α΄159),
  προστίθεται περίπτ. β΄, η οποία έχει ως εξής:

«β) Ο έλεγχος νομιμότητας της ένταξης της περίπτ. α΄ γίνεται από τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
έξι (6) μηνών από την παραλαβή του φακέλου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά
από αναφορά ή καταγγελία που του υποβάλλεται. Η παρούσα διάταξη
καταλαμβάνει τις εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι
διαδικασίες από τα αρμόδια

ακαδημαϊκά όργανα, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις τους στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

β) Οι περιπτ. β΄ και γ΄ αναριθμούνται σε περιπτ. γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.

 1. Στην κατανομή νέων θέσεων μελών .Ε.Π. στο ίδρυμα, η Σύγκλητος
  οφείλει να στελεχώνει κατά προτεραιότητα τα Τμήματα μέχρι τη
  συμπλήρωση των οκτώ (8) μελών .Ε.Π..