Ψάχνουν στέγη για τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Κεφαλονιάς

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής
δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την
τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής
της προφορικής δημοπρασίας θα ορισθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη και θα λάβουν μέρος σε αυτή
μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13
του Π.Δ. 242/1996 μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων
ακινήτων καθώς και αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€). Το ακίνητο θα πρέπει να
έχει εμβαδόν τουλάχιστον ενενήντα (140τ.μ.) τετραγωνικά μέτρα και να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο
της πόλεως του Αργοστολίου και συγκεκριμένα σε απόσταση το ανωτέρω 2.000 μέτρα από το
Διοικητήριο της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Η παράδοση για χρήση του ακινήτου πρέπει να γίνει το αργότερο σε
ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι η υπ’ αριθ. οίκ.
23287/5522/16.3.2018 με ΑΔΑ: ΩΛΜ27ΛΕ-ΞΘΓ.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα πέντε χρόνια και δύναται να παρατείνεται για χρόνο το πολύ
ίσο προς τον αρχικώς, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στη δικτυακή πύλη του
Φορέα www.pin.gov.gr στη διαδρομή Αρχική Σελίδα / . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν., Πλατεία Βαλλιάνου.
Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της
Π.Ε. Κεφαλληνίας, τηλ. 26713.60544 και 26713.60589, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.