Αίτηση και δικαιολογητικά για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγύης

Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για το , ο αιτών οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
Έντυπο συναίνεσης, υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομία). 
ΑΜΚΑ και ΑΦΜ όλων των μελών του νοικοκυριού. 
E-mail και αριθμό τηλεφώνου. 
Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (στο όνομα του αιτουμένου). 
Αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
Ε1 2017. 
Για ανέργους, δελτίο ανεργίας ή βεβαίωση ΟΑΕΔ με το λόγο απόρριψης ένταξης στο μητρώο ανέργων. 
Για αλλοδαπούς, άδεια παραμονής (και φωτοτυπία διαβατηρίου/ταυτότητας). 
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, προσκομίζεται αποδεικτικό μονογονεϊκότητας. 
Προσοχή! Για την αποδοχή της μονογονεϊκότητας, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και το ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα. 
Για άτομα ανίκανα για εργασία έως 65 ετών, απόφαση αναπηρίας ΚΕΠΑ. 
Σε περίπτωση νοικοκυριού με ανήλικα τέκνα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση απαιτείται βεβαίωση φοίτησης των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμφωνεί με τα προ συμπληρωμένα στοιχεία, που εμφανίζονται στην πλατφόρμα, θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως για παράδειγμα: 
Σε περίπτωση προσθήκης μέλους: πιστοποιητικό γέννησης ή γάμου & ΑΜΚΑ μέλους. 
Προσοχή! Μέλη άνω των 25 ετών, τα οποία δεν είναι σύζυγοι, δεν μπορούν να προστεθούν. 
Σε περίπτωση διαγραφής μέλους: νέο μισθωτήριο λόγω μετοικεσίας ή ληξιαρχική πράξη θανάτου. 
Στοιχεία κατοικίας: 
Για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία, απαιτείται η προσκόμιση συμβολαίου που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμού ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος. 
Για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία, η προσκόμιση αντιγράφου/ων ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που τεκμηριώνει/ουν τη διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης για το ΚΕΑ και λογαριασμού ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος. 
Για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και λογαριασμός ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του παραχωρησιούχου με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος. 
Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης των υπηρεσιών από Υπνωτήριο ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας. 
Προσοχή! Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. 
Οικονομικά στοιχεία: 
Σε περίπτωση εσόδων από εργασία: καρτέλα ενσήμων του ασφαλιστικού φορέα ή μισθολογική κατάσταση από εργοδότη με καθαρές αποδοχές ανά μήνα. 
Σε περίπτωση εσόδων από αγροτική δραστηριότητα: οποιοδήποτε δικαιολογητικό αποδεικνύει το ποσό και το μήνα καταβολής. 
Σε περίπτωση εσόδων από ενοίκια: Ε2 2017 ή έγγραφο που αποδεικνύει το ποσό και το μήνα καταβολής. 
Σε περίπτωση εσόδων από επίδομα ανεργίας: κατάσταση πληρωμών επιδομάτων από τον ΟΑΕΔ. 
Σε περίπτωση εσόδων από συντάξεις: έγγραφο που να αποδεικνύει το ποσό και το μήνα καταβολής. 
Σε περίπτωση εσόδων από Ελ. Επαγγέλματα: έσοδα μείον ασφαλιστικές εισφορές. 
Σε περίπτωση εσόδων από επιδόματα: κατάσταση πληρωμών π.χ. επιδόματος παιδιο΄, επιδόματος θέρμανσης κτλ. 
Σε περίπτωση εσόδων από εργόσημα: έγγραφο ΟΓΑ, που πιστοποιεί το ποσό και τον χρόνο είσπραξής τους. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Η εισοδηματική ενίσχυση παραμένει σταθερή μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής. Με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, οι δικαιούχοι υποβάλλουν νέα αίτηση. 
Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί από τον δικαιούχο απευθείας, ή μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής, καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες και άρα όχι για οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της. 
Η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Κ.Ε.Α.. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπαγωγή στο πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιστρέφονται τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. 
Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Κεφαλλονιάς είναι στη διάθεση των δημοτών από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00π.μ – 15:00μ.μ. 
Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Κεφαλλονιάς 

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00-15:00 

Ταχ. Δ/νση.: Σουηδίας 11, Αργοστόλι, 28 100 

Τηλ.-Fax: 26710 22395 

Email: kentrokoinotitaskef@gmail.com 

Facebook: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς με Παράρτημα ΡΟΜΑ