Ασφυκτικές κατασχέσεις του δημοσίου στην Κεφαλονιά – Προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες;

Οικονομική και όχι μόνο ασφυξία στην έχει προκαλέσει η τακτική μαζικών κατασχέσεων του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα που ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες βρίσκονται στα γκισέ των τραπεζών εντελώς ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση  μπροστά στην δυσάρεστη αυτή έκπληξη. 
Το πρόβλημα, φυσικά,  γίνεται εντονότερο για κατηγορίες συμπολιτών μας που λαμβάνουν κάποια επιδόματα ή τα πενιχρά τους οικονομικά έσοδα πχ από συντάξεις δεν αρκούν για να καλύψουν ακόμη και τις απλές καθημερινές τους βιοποριστικές ανάγκες. 
Κι ενώ πολλά έχουν γραφτεί κι ακόμη περισσότερα έχουν… «υποσχεθεί» για την αποκλιμάκωση αυτών των μαζικών φαινομένων αλλά τίποτα ακόμη δεν φαίνεται, άμεσα τουλάχιστον, στον ορίζοντα, ειδικά για τις λεγόμενες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, υπάρχει ακόμη σε εφαρμογή συγκεκριμένη διαδικασία που θα περιορίσει το ποσό της κατάσχεσης, αν και παραμένει άγνωστο στα επίσημα στοιχεία πόσοι από τους δικαιούχους καταφεύγουν στην λύση αυτή και τι ακριβώς καταφέρνουν. 
Η διαδικασία αυτή που δεν φαίνεται να έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ωστόσο παραμένει σχεδόν άγνωστη για ένα σύνολο οφειλετών που δυνητικά θα μπορούσαν να είναι δικαιούχοι, ενώ επανήλθε στο προσκήνιο από τον ίδιο τον Συνήγορο του Πολίτη που σε τελευταία αναφορά του καυτηρίασε την πρακτική των τραπεζικών κατασχέσεων. 

Πράγματι, με την ΠΟΛ 1092/2014 η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση εκείνου που την επέβαλε, δηλαδή τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, εδώ της Δ.Ο.Υ Αργοστολίου-Ληξουρίου. Και ναι μεν αφορά κατ΄αρχάς τα ακατάσχετα σύμφωνα με τον Νόμο χρηματικά ποσά κυρίως επιδοματικού χαρακτήρα, όμως το «μέτρο» μπορεί να επεκταθεί και σε εκείνους ή εκείνες που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν σοβα΄ρα βιοποριστικά προβλήματα. 
Βέβαια η εξέταση των υποβαλλόμενων αιτημάτων για περιορισμό ποσού ή ποσοστού της κατάσχεσης επαφίεται κατ΄ αρχήν στην κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, ο οποίος δύναται να απορρίψει το υποβαλλόμενο αίτημα, παρά τη συνδρομή των διαλαμβανόμενων στην παρούσα κριτηρίων, καθόσον πρόκειται από το νόμο για δυνατότητα και όχι υποχρέωση της Φορολογικής Διοίκησης να κάνει αποδεκτό αντίστοιχο αίτημα. 
Ειδικά, τώρα:
Για την ομοιόμορφη και αντικειμενική αντιμετώπιση των αιτημάτων αυτών θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Η υποβολή από τον τρίτο της προβλεπόμενης από το άρθρο 32 Ν.Δ.356/1974 θετικής δήλωσης και η περιέλευση αυτής στην αρμόδια υπηρεσία, καθόσον σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο αυτής (ιδιαίτερα το ποσό της κατασχεθείσας απαίτησης) αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εξέταση του υποβαλλόμενου αιτήματος
β) Η υπαγωγή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η έγκριση από τη Φορολογική Διοίκηση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή σε αυτήν (σχετικές ΠΟΛ 1111/2013 , 1112/2013 , 1140/2013 , 1172/2013 καθώς και ΠΟΛ1277/2013 ) γ) Η διαπίστωση ότι η κατασχεθείσα απαίτηση, εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενη, είναι σημαντικό για τη διαβίωση του υπόχρεου μέσο (π.χ. ενοίκιο) εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία ή για τις λοιπές περιπτώσεις (φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία, νομικό πρόσωπο ή οντότητα), να προκύπτει από επίσημα στοιχεία -έγγραφα ότι ο περιορισμός κατάσχεσης αφορά στην καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, στη καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για την βιωσιμότητα και τη συνέχιση λειτουργίας αυτής, δηλώνοντας τα ανωτέρω σε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 . Για τη διακρίβωση των ανωτέρω, σκόπιμη είναι και η συνδρομή του φορολογικού ελέγχου, όπου και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία και σε διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών αποδεικτικά έγγραφα ότι το ανωτέρω ποσό διατίθεται για το σκοπό αυτό.
δ) Η διαπίστωση μέσα από το πληροφοριακό σύστημα  ή από άλλα στοιχεία ότι δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη.
Εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το ποσοστό αποδέσμευσης επί της κατασχεθείσας απαίτησης ορίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας εντός των ακολούθων ορίων:
α) έως 50% της κατασχεθείσας απαίτησης επί των ευρισκόμενων και μη αποδοθέντων χρημάτων, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της δήλωσης τρίτου, με εξαίρεση τις οφειλές Φ.Π.Α. που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί καθώς και παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), για τις οποίες ισχύει ποσοστό έως 30 %.
β) έως 70% επί των μελλοντικών απαιτήσεων με την προϋπόθεση να καλύπτονται τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι έως και δώδεκα (12), άλλως πέντε δόσεις, σε περίπτωση που οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι περισσότερες του ανωτέρω ορίου. Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον το ανωτέρω ποσοστό δεν επαρκεί για την κάλυψη των ως άνω δόσεων, το ποσοστό αποδέσμευσης αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Ειδικά ως προς τις οφειλές Φ.Π.Α. που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί καθώς και παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ), το ανωτέρω ποσοστό ισχύει έως 30%.
Στο πλαίσιο εξέτασης των ανωτέρω, ιδιαιτέρως υπενθυμίζεται η υποχρέωση προσκόμισης και ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών στοιχείων (πχ δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την δυνατότητα καταβολής των μηνιαίων δόσεων ή την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού) ή πέραν των ανωτέρω, η παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών για τη διασφάλιση της οφειλής ανάλογα με το ποσό βασικής οφειλής και κυριότερα ο περιορισμοί: των δόσεων της χορηγηθείσας κατά τα ανωτέρω ρύθμισης, εφόσον προκύπτει δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες.
Ανεξαρτήτως της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, δύναται να εξετάζονται εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο οφειλέτης προσκομίζει έγγραφα, που αποδεικνύουν την αναγκαιότητα του περιορισμού της κατάσχεσης λόγω ειδικών συνθηκών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται μακροχρόνια ανεργία χωρίς άλλες πηγές εισοδημάτων του οφειλέτη ή συζύγου, σοβαρά προβλήματα υγείας αυτού ή μελών της οικογενείας του.Σύνταξη-Επιμέλεια

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0