«Μανιφέστο» για μία «Νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη» από την ΠΙΝ και άλλες 6 περιφερειάρχες 5 χωρών της ΕΕ

Γραπτή διακήρυξη πολιτικού περιεχομένου για τη «δρομολόγηση» μίας «Νέας Ευρωπαϊκής Συνθήκης», υπέγραψαν επτά περιφερειάρχες από την Ελλάδα, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Γραπτή διακήρυξη πολιτικού περιεχομένου για τη «δρομολόγηση» μίας «Νέας
Ευρωπαϊκής Συνθήκης», υπέγραψαν επτά περιφερειάρχες από την Ελλάδα, τη
Σουηδία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Το «μανιφέστο» που φέρει τον τίτλο LEFT (Labour Europe Fairness Tolerance
Manifesto) αναφέρεται στις ιδέες και τις βασικές αρχές τους, εστιάζοντας
στην εργασία, την Ευρώπη, την αμεροληψία και την ανεκτικότητα, την
αντιμετώπιση των εξελισσόμενων προκλήσεων της σύγχρονης κοινωνίας, την
αλλαγή του κλίματος, τη μετανάστευση, την εργασία και τη Δικαιοσύνη. Aπό
ελληνικής πλευράς το υπογράφουν οι περιφερειάρχες Κρήτης (Σταύρος
Αρναουτάκης
), Ιονίων Νήσων (Θεόδωρος Γαλιατσάτος) και Δυτικής Ελλάδας
(Απόστολος Κατσιφάρας).

Συγκεκριμένα, για την εργασία στην Ευρώπη, οι επτά περιφερειάρχες ζητούν
«τη διασφάλιση των πολιτικών για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική,
τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας, τον εκσυγχρονισμό των αγορών
εργασίας και τη διασφάλιση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας».

Ζητούν, επίσης, την καταπολέμηση της ανεργίας και την έναρξη συζήτησης για
ένα νέο, όπως αναφέρουν, «ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο», ενώ θέτουν σε
προτεραιότητα «τη δημιουργία νέας συλλογικής σύμβασης της ΕΕ με τις
συνδικαλιστικές ενώσεις και τους επιχειρηματικούς συνεταιρισμούς, με έμφαση
στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων».

Για το μέλλον της Ευρώπης, οι περιφερειάρχες επισημαίνουν ως αναγκαιότητα
«την επανεκκίνηση του ευρωπαϊκού σχεδίου», ξεκινώντας, όπως υποστηρίζουν,
«από τις θεμελιώδεις αξίες, την προώθηση ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού
προϋπολογισμού για την περίοδο μετά το 2020, την πλήρη εφαρμογή της αρχής
της επικουρικότητας και την αναγνώριση της «Συνοχής» ως κύριας επενδυτικής
δημόσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ενός κορυφαίου
μηχανισμού για την επί τόπου εφαρμογή των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ
για την έρευνα και την καινοτομία, την ενέργεια και το περιβάλλον, την
ανταγωνιστικότητα των συστημάτων παραγωγής και την κοινωνική ένταξη».

Όπως αναφέρουν στη γραπτή τους διακήρυξη οι περιφερειάρχες, «η καταπολέμηση
της αλλαγής του κλίματος πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλα τα
πολιτικά κόμματα της ΕΕ. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να γίνει
πραγματική ευρωπαϊκή αξία, περισσότερο από ένα εργαλείο που συνδέεται με
διαφορετικές πολιτικές. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μπορεί να οδηγήσει σ’
αυτή τη μετάβαση, σε μια πιο αειφόρο γεωργία, προκειμένου να διασφαλίσει
την προμήθεια καλής ποιότητας, ασφαλούς και προσιτής τροφής για όλους τους
ευρωπαίους πολίτες. Οι Περιφέρειες πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού με τα επιχειρησιακά τους προγράμματα
(ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑΑ) και την αειφόρο γεωργία και τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Τόσο η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής όσο και η στήριξη των
κοινωνικών θεμάτων, πρέπει να αποτελέσουν τα κύρια στοιχεία της επόμενης
στρατηγικής της ΕΕ για τον προγραμματισμό μετά το 2020. Δυστυχώς, σήμερα
ακόμη λείπουν».

Για το μεταναστευτικό, οι υπογράφοντες το «μανιφέστο» θέτουν «γέφυρες» και
όχι «σιδερένιες κουρτίνες», όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν. «Από το 2010,
η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου μεταναστευτική κρίση και τα
κράτη μέλη της στερούνται αλληλεγγύης και ενότητας. Οι μετανάστες, αν είναι
καλά ενσωματωμένοι, μπορούν να κάνουν τις κοινωνίες μας ευημερούσες, τόσο
πολιτιστικά όσο και οικονομικά πλούσιες. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ
σημειώνεται σημαντική μείωση των γεννήσεων και τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά
συστήματα μπορούν να λειτουργούν μόνο με τους νεοεισερχομένους. Ενώ
περιμένουν τη νομιμοποίησή τους, πρέπει να δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά
έργα με αντάλλαγμα τη χρηματοδοτική συνεισφορά που λαμβάνουν. Αυτό θα
μπορούσε να διευκολύνει την ένταξή τους και την αποδοχή τους σε τοπικό
επίπεδο και να μειώσει τις παράνομες θέσεις εργασίας», διευκρινίζεται στο
«μανιφέστο».

Παράλληλα, στο «μανιφέστο» οι επτά περιφερειάρχες θέτουν ως ανάγκη «την
έναρξη μεγάλης δημόσιας συζήτησης της ΕΕ για διάφορα παραδείγματα
ενσωμάτωσης, όπως τα μοντέλα αφομοίωσης και πολυπολιτισμικότητας, την
προώθηση πολιτικών για τη διευκόλυνση της αποδοχής των μεταναστών που
συνδέονται με κοινωνικά έργα και της διευθέτησης με εκτεταμένη υποδοχή στις
τοπικές κοινότητες και τη δημιουργία μιας «πραγματικής ευρωπαϊκής μπλε
κάρτας» που θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και θα γίνεται αποδεκτή σε
κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Επίσης, στη διακήρυξη επισημαίνουν την αναγκαιότητα «καταπολέμησης κάθε
είδους ρατσισμού, ξενοφοβίας ή άλλων μορφών μισαλλοδοξίας και την προώθηση
και καλύτερη επικοινωνία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, της ιστορίας και των
συμβόλων» προκειμένου, όπως υποστηρίζουν, «να αναπτυχθεί ένα κοινό
ευρωπαϊκό συναίσθημα και να προετοιμαστεί το έδαφος για συμβίωση με σεβασμό
στη διαφορετικότητα».

Τέλος, όσον αφορά τη Δικαιοσύνη, οι επτά περιφερειάρχες ζητούν «την
ενίσχυση του αγώνα κατά της ανισότητας, των κοινωνικών αδικιών και της
φτώχειας, τη συνέχιση των δράσεων που οδηγούν στην ενίσχυση της
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ, την καταπολέμηση κάθε
διάκρισης που βασίζεται σε οποιοδήποτε λόγο, όπως το φύλο, τη φυλή, το
χρώμα, την εθνική ή κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη
γλώσσα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τις πολιτικές ή άλλες απόψεις, την
ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την ιδιοκτησία, την ηλικία, την
αναπηρία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη διασφάλιση της προστασίας της
ιδιωτικής ζωής και των πληροφοριών, που αφορούν ένα αναγνωρισμένο ή
αναγνωρίσιμο άτομο, και την ανταπόκριση στην παγκοσμιοποίηση με πολιτικές
που προστατεύουν την τοπική αγορά εργασίας και εξασφαλίζουν δίκαιο
ανταγωνισμό μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και πολυεθνικών
εταιρειών».

Οι επτά περιφερειάρχες καλούν τις πολιτικές ηγεσίες των ευρωπαϊκών κομμάτων
της Αριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες
«να υιοθετήσουν τις ιδέες αυτές και να τις στηρίξουν εν όψη των ευρωεκλογών
του Μαΐου του 2019». Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Με την ιδιότητά μας ως
πολιτικοί των Περιφερειών, καλούμε όλα τα κόμματα της Αριστεράς και των
Σοσιαλδημοκρατών να αγκαλιάσουν αυτό το Μανιφέστο εν όψει των επόμενων
ευρωεκλογών. Για τα λαϊκιστικά κόμματα είναι πολύ πιο εύκολο να κατηγορούν
την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να την εξηγούν, όμως, όχι για εμάς! Μετά το
BREXIT, μια ανανεωμένη Αριστερά είναι η μόνη απάντηση στους πολίτες που δεν
θέλουν να συμμετάσχουν στη σύγκρουση της Ευρώπης».

Το κείμενο υπογράφουν, πέραν των Ελλήνων, οι : Erik Bergkvist, πρόεδρος της
Περιφερειακής Εκτελεστικής Επιτροπής του Västerbotten (Σουηδία), Loïg
Chesnais-Girard, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Βρετάνης
(Γαλλία), Vasco Alves Cordeiro, πρόεδρος της Αυτόνομης Περιφέρειας των
Αζορών (Πορτογαλία) και Enrico Rossi, περιφερειάρχης Τοσκάνης (Ιταλία).

Το Αριστερό Manifesto των Περιφερειαρχών, υπεγράφη στις 26 Νοεμβρίου και
κοινοποιήθηκε στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans,
από τον περιφερειάρχη της Τοσκάνης Ενρίκο Ρόσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0