Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 32 θέματα για συζήτηση

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 32 θέματα για συζήτηση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 14η τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  την 8η   Απριλίου  2019   ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  18:30   προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)    Αίτημα παραχώρησης ακινήτου ιδιοκτησίας Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας (Ο.Τ 57) σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.3463/2006.ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης
2)      Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφ/νιάς (ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ), (αρ. 15/19 απόφαση [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ).
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης
3)      Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφ/νιάς (ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ). (αρ. 36/2019 απόφαση Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ)
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης
4)      Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οδού Σπύρου Μαλάκη στο Αργοστόλι.             (αρ. 14/2019 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης
 5)      Έγκριση της αριθμ. 24/2019 απόφαση Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ σχετικά με τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης όσον αφορά το άρθρο 19.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ κ. Ν. Ανουσάκης
6)  Λήψη απόφασης για δημοπράτηση αδιάθετων τμημάτων επί των καθορισμένων χώρων στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
7)  Έγκριση απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα :«Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και καθορισμός αριθμού θέσεων.
ΕΙΣ: A/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης
8)   Επιχορήγηση Εθελοντικών Ομάδων Δήμου Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος
9)  Λήψη απόφασης παράτασης λειτουργίας-στελέχωσης της Δομής και διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφ/νιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5002508.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
10)  Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (Ο.Κ.Α.Π) Δήμου Κεφ/νιάς. (αρ. 5/2019 απόφαση Δ.Σ του Ο.Κ.Α.Π)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π κ. Γ. Παπαναστασάτος
11)  Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Υποτομέα S1313 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
12)  Έγκριση 3ης αναμόρφωσης-τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2019.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
13)   Έγκριση 4ης αναμόρφωσης-τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2019.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
14)  Διαγραφές-Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
15)  Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2019.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος
16)  Έγκριση τροποποίησης στοχοθεσίας οικ. έτους 2019 Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου. (Αρ. 11/2019 απόφαση Δ.Σ του Δ.Γ.Α)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ Δημοτικού Γηροκομείου κ. Γ. Αποστολάτος
17)  Έγκριση της αριθμ. 97/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για χαρακτηρισμό Επιχειρήσεων Δήμου Κεφαλλονιάς ως «Εποχιακά Λειτουργούσες» και την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 429/1976
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
18)  Αποδοχή της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα, ορισμός υπολόγου διαχειριστή  και έγκριση διάθεσης της πίστωσης-της τροποποιημένης πράξης με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην » με κωδ. ΟΠΣ 5002508 στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
19)  Παράταση εργασιών για έγκριση 1ου Α.Π.Ε-Σ.Σ.Ε/ΕΓΚΡΙΣΗ (1ου ΑΠΕ-ΣΣΕ) για το έργο: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης
20)  Λήψη απόφασης επί ενστάσεως αναδόχου για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ» αναδόχου εταιρείας ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης
21)  Έγκριση μελετών  και καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτών για τα έργα με τίτλους:
α) «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΄΄ΔΙΑΚΑ΄΄ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
β) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ ΘΗΝΑΙΑΣ Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Δ. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ».
γ) «ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ & ΒΟΛΛΕΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ».
δ) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ»
ε) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε.Π.Α.Λ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδη
22)  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για τα έργα:
1)           «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ ΔΕΙΛΙΝΑΤΩΝ Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ».
2)           «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Δ.Ε ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ».
3)           «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ»
4)           «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ, ΛΑΓΓΑΔΑ, ΑΜΜΟΥΔΙΑ  Τ.Κ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης
23)  Έγκριση μελέτης   και καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτής με τίτλο: «Απομαγνητοφώνηση  πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου για τα έτη 2013-2018».
ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
24)  Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης
25)  Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018. (αρ. 1/2019 απόφαση Δ.Σ Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης).
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης
26)  Συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2119/1993 για την κατάρτιση των μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2018
 ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος
27)   Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς σε τουριστικές εκθέσεις και διεθνείς δραστηριότητες για την τουριστική προβολή.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος
28)  Έγκριση της αριθμ. 3/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με την αλλαγή του ονόματος του Επαγγελματικού Λυκείου Ληξουρίου από «1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» σε «ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΕΠΑ.Λ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης
29)  Έγκριση της αριθμ. 4/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Γ.Ε.Λ Πάστρας στον χορευτικό όμιλο Ελειού Πρόννων «Το Ξώμερο» για μαθήματα παραδοσιακών χορών στα μέλη του.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης
30)  Έγκριση της αριθμ. 5/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με παραχώρηση χρήσης αίθουσας κλειστού γυμναστηρίου Γ.Ε.Λ Σάμης στο εκπολιτιστικό σύλλογο Σάμης «ΑΙΓΙΑΛΟΣ» για εκμάθηση παραδοσιακών χορών και γυμναστικής γιόγκα.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης
31)  Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με παραχώρηση χρήσης πρώην δημοτικού σχολείου Κατελειού στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Κατελειού-Μαρκόπουλου «ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης
32)  Έγκριση της αριθμ. 24/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με παραχώρηση χρήσης του πρώην δημοτικού σχολείου Κομποθεκράτων στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Θ.Ε.Σ ΤΕ.Κ)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ