Χρήσιμες οδηγίες για μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους από την Αντιπεριφέρεια

Χρήσιμες οδηγίες για μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους από την Αντιπεριφέρεια

Στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας Διεύθυνση: Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, 28100 Αργοστόλι Τηλέφωνα: 2671360513, 2671360512

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας σας ενημερώνει ότι υπογράφηκε και τέθηκε σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 144/15067/18-2-2019 (ΦΕΚ Β’ 466) «Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1)». Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση ορίζεται η διαδικασία για την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας, διευθετώντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα για τους μικρούς παραγωγούς.

Ως μικροί παραγωγοί ορίζονται οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που προμηθεύουν μέχρι δέκα (10) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού.

Για την καταχώριση, ο φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας υποβάλει στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω:

 1. Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ.
 2. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο.
 3. Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται από την εφαρμογή συστήματος βασισμένου στις αρχές του HACCP αλλά πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.

Το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου του άρθρου 4 της αριθ. 370910/14.5.2001 απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά.

Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες μελιού θα πρέπει να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα προϊόντα τους σε εγκαταστάσεις συσκευασίας μελιού καταχωρημένες σύμφωνα με τον Ν. 4442/2016 και την ΚΥΑ αρ. 1288/22-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1763).

Παρακαλούνται οι Μελισσοκόμοι να προχωρήσουν στην καταχώρηση των εγκαταστάσεών τους με την μία ή με την άλλη διαδικασία ή να συνεργαστούν με άλλους φορείς για να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα προϊόντα τους μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2019.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας σας υπενθυμίζει ότι, πως με την υπ’ αρίθ. πρ. 6017/1467/24-1-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Κεφαλληνίας (ΑΔΑ: ΨΕ3Σ7ΛΕ-ΖΛΕ) η ΠΕ Κεφαλληνίας και η ΠΕ Ιθάκης οριστήκαν ως ζώνες εμβολισμού για την Οζώδη Νόσο των Βοοειδών.

Ο εμβολιασμός των βοοειδών συνεχίζεται κανονικά για όλες τις ηλικίες των ζώων. Όλες οι εκμεταλλεύσεις βοοειδών θα πρέπει να προχωρήσουν στην 3 δόση μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 2019. Οι εμβολιασμοί γίνονται από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας και από ιδιώτες κτηνίατρους. Παρακαλούνται οι κάτοχοι βοοειδών να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας για να προγραμματιστεί η επίσκεψη και ο εμβολιασμός των ζώων τους. Για όσους αρνηθούν ή δεν πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό, εκτός από την μεγάλη πιθανότητα προσβολής των ζώων από τον ιό, θα συνεχιστούν οι κυρώσεις και η κοινοποίηση στο ΟΣΔΕ.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι:

Απαγορεύεται η εισαγωγή ζώων βοοειδών από την υπόλοιπη Ελλάδα χωρίς την ενημέρωση και την άδεια του αρμόδιου Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας.

 1. Ο ιός της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών δεν προσβάλει τον άνθρωπο, επομένως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την Δημόσια .
 2. Το νόσημα μεταδίδεται με έντομα και άλλα αρθρόποδα (πιο σημαντικά τα κουνούπια, οι μύγες και τα τσιμπούρια). Η μετάδοση μπορεί να γίνει ακόμα με το νερό ή την τροφή. Τα νόσημα προκαλεί μεγάλη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο, σε σημείο που μπορεί να καταστραφεί όλη η εκμετάλλευση. Επομένως, η πρόληψη του νοσήματος αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της κτηνοτροφικής παραγωγής.
 3. Κλινικά συμπτώματα εμφανίζονται στα βοοειδή. Τα πιο συχνά είναι:
  1. Υψηλός πυρετός που επιμένει μέχρι και 1 εβδομάδα.
  2. Επώδυνα οζίδια στο δέρμα σε όλο το σώμα του ζώου που σταδιακά γίνονται πληγές.
  3. Έλκη στο στόμα και στη μύτη με σιελόρροια και ρινικό έκκριμα και έκκριμα από τα μάτια που σταδιακά θολώνει.
  4. Μείωση της γαλακτοπαραγωγής, κούτσαμα και χάσιμο βάρους.

Καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης να παραλαμβάνουν ζώα μόνο από ελεγχόμενες εκτροφές και μόνο στην περίπτωση που αυτά έχουν τα ενώτιά τους και συνοδεύονται από επίσημο κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό. Επίσης να δηλώσουν άμεσα την εισαγωγή ζώων που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες. Με αυτό τον τρόπο προστατεύουν το ζωικό κεφάλαιό τους και εν γένει την συνολική κτηνοτροφική παραγωγή των νησιών μας.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας

Διεύθυνση: Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, 28100 Αργοστόλι

Τηλέφωνα: 2671360513, 2671360512

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

                                                        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0