1.200.000 ευρώ για την Κεφαλονιά

1.200.000 ευρώ για την Κεφαλονιά

Στο πλαίσιο του προγράμματος « ΙΙ» ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξανδρος Χαρίτσης αποφάσισε την ενίσχυση των Δήμων της χώρας με 150.000.000 €. Η κατανομή του ποσού γίνεται με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά κάθε ΟΤΑ, με την έκταση, τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα, καθώς και οικονομικά χαρακτηριστικά όπως το κατά κεφαλή ΑΕΠ και την ανεργία. Με αυτά τα κριτήρια χορηγούνται στο Δήμο Κεφαλονιάς 1.202.500,00€ και στο Δήμο Ιθάκης 227.300,00€.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» είναι η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, η βελτίωση των υποδομών, η αύξηση της απασχόλησης και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων. Ειδικότερα, στο προγράμμα εντάσσονται δράσεις για κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων. Επίσης, χρηματοδοτούνται οι κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, όπως η κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών, αλλά και η χρηματοδότηση μελετών για όλα τα ανωτέρω. Ο προγραμματισμός και η επιλογή των δράσεων που θα υλοποιηθούν με την επιχορήγηση γίνεται από τους δήμους.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2019