Η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή της περιουσίας στους 3 δήμους της Κεφαλονιάς- Τα μέλη της Επιτροπής

Η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή της περιουσίας στους 3 δήμους της Κεφαλονιάς- Τα μέλη της Επιτροπής

Στην κατανομή της περιουσίας του ενιαίου δήμου αγνοείται η ανάδειξη των νέων Δημοτικών Συμβουλίων που αναδείχθηκαν με τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, εκείνων όμως που θα κληθούν  στην πράξη από την 1η του Σεπτέμβρη 2019  να λειτουργήσουν με την περιουσία αλλά και τις υποχρεώσεις των νέων δήμων.

Εν μέσω της προεκλογικής περιόδου και με τα φώτα της δημοσιότητας και του πολιτικού ενδιαφέροντος να ήταν  δικαιολογημένα στραμμένα στις τριπλές, δημοτικές, ευρωεκλογές, περιφερειακές κάλπες, είχε εκδοθεί και αναρτηθεί  από τον υπουργό των Εσωτερικών, Αλέξανδρο Χαρίτση, η απόφαση που αφορά στον ορισμό της επιτροπής για την κατανομή της περιουσίας του καταργούμενου ενιαίου δήμου Κεφαλονιάς.

Η απόφαση αυτή, σε συνέχεια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς και κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του Νόμου 4600/2019 που ορίζει  τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η κατανομή της περιουσίας και των υποχρεώσεων του ενιαίου δήμου Κεφαλονιάς, ορίζει ως μέλη της Επιτροπής τους:

α. Παπαθεοδώρου Νικόλαο, Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, ως πρόεδρο της Επιτροπής,

β. Γαρμπή Σοφία, Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Κεφαλλονιάς,

γ. Παυλάτο Γεράσιμο, Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς,

δ. Ματαφιά Καλλιόπη-Σοφία, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Κεφαλλονιάς, με αναπληρώτριά της την
Λουκέρη Ελένη, Πολιτικό Μηχανικού του Δήμου Κεφαλλονιάς,

ε. Χριστοφοράτου Νίκη, Νομική Σύμβουλο του Δήμου Κεφαλλονιάς, και:

στ. Βανδώρο Παναγή, Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την παράταξη της πλειοψηφίας, ο οποίος
έχει εκλεγεί σε Δημοτική Ενότητα του νεοσύστατου Δήμου Αργοστολίου,

ζ. Μινέτο Διονύσιο, Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την παράταξη της μειοψηφίας, ο οποίος έχει
εκλεγεί σε Δημοτική Ενότητα του νεοσύστατου Δήμου Αργοστολίου,

η. Κατσιβέλη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την παράταξη της πλειοψηφίας, ο οποίος
έχει εκλεγεί σε Δημοτική Ενότητα του νεοσύστατου Δήμου Ληξουρίου,

θ. Ρουχωτά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την παράταξη της μειοψηφίας, ο οποίος
έχει εκλεγεί σε Δημοτική Ενότητα του νεοσύστατου Δήμου Ληξουρίου,

ι. Γάκη Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την παράταξη της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει
εκλεγεί σε Δημοτική Ενότητα του νεοσύστατου Δήμου Σάμης,

ια. Φλωράτο Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την παράταξη της μειοψηφίας, ο οποίος
έχει εκλεγεί σε Δημοτική Ενότητα του νεοσύστατου Δήμου Σάμης, δηλαδή δυο δημοτικούς συμβούλους ανά (νέο) δήμο, έναν από την πλειοψηφία και έναν από την μειοψηφία. 

Ωστόσο, ο ορισμός της συγκεκριμένης αυτής Επιτροπής που-επαναλαμβάνουμε-καθορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο του Κράτους για τις διασπάσεις των δήμων για τους οποίους τελικά αποφασίστηκε η διάσπασή τους και τους δεσμεύει, προκαλεί αρκετά ζητήματα αντιπροσωπευτικής κοινωνικής νομιμοποίησης, καθώς για τον ορισμό των αιρετών μελών της Επιτροπής  λαμβάνεται  υπ΄όψιν ο προηγούμενος συσχετισμός δυνάμεων, όπως αναδείχθηκε από τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές και όχι από την τελευταία και πολύ πρόσφατη ετυμηγορία του εκλογικού σώματος.

Έτσι, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι και όχι βέβαια μόνο στην αλλά και στα υπόλοιπα νησιά που αποφασίστηκε η διάσπασή τους, πιθανόν να αποτελούν μέλη της  συγκεκριμένης Επιτροπής, όταν με τον νέο δημοτικό εκλογικό χάρτη, ίσως  να μην έχουν εκλεγεί ή να μην είχαν θέσει υποψηφιότητα, ή να  μην βρίσκονται πλέον στα… έδρανα της πλειοψηφίας ή της μείζονος αντιπολίτευσης.

Συμπερασματικά,  στην κατανομή της περιουσίας του ενιαίου δήμου αγνοείται η ανάδειξη των νέων Δημοτικών Συμβουλίων που αναδείχθηκαν με τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, εκείνων όμως που θα κληθούν  στην πράξη από την 1η του Σεπτέμβρη 2019  να λειτουργήσουν με την περιουσία αλλά και τις υποχρεώσεις των νέων δήμων.

Η απόφαση:

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ.3, 4 και 5 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α΄) «Εκσυγχρονισμός
και Αναμόρφωση Θεσμικού πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 90).
3. Την υπ΄ αριθμ. 180/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κεφαλλονιάς για τον ορισμό των
δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου
Δήμου Κεφαλλονιάς.
4. Την υπ΄ αριθμ. 369/2019 απόφαση του Δημάρχου Κεφαλλονιάς για τον ορισμό των δημοτικών
υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου
Κεφαλλονιάς.

5. Την ανάγκη ρύθμισης των ζητημάτων που αφορούν στην κατανομή των πάσης φύσεως περιουσιακών
στοιχείων του καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Συγκροτείται Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του Καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς,
αποτελούμενη από τους :

α. Παπαθεοδώρου Νικόλαο, Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, ως πρόεδρο της Επιτροπής,β. Γαρμπή Σοφία, Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Κεφαλλονιάς,
γ. Παυλάτο Γεράσιμο, Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς,
δ. Ματαφιά Καλλιόπη-Σοφία, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Κεφαλλονιάς, με αναπληρώτριά της την
Λουκέρη Ελένη, Πολιτικό Μηχανικού του Δήμου Κεφαλλονιάς,
ε. Χριστοφοράτου Νίκη, Νομική Σύμβουλο του Δήμου Κεφαλλονιάς,
στ. Βανδώρο Παναγή, Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την παράταξη της πλειοψηφίας, ο οποίος
έχει εκλεγεί σε Δημοτική Ενότητα του νεοσύστατου Δήμου Αργοστολίου,
ζ. Μινέτο Διονύσιο, Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την παράταξη της μειοψηφίας, ο οποίος έχει
εκλεγεί σε Δημοτική Ενότητα του νεοσύστατου Δήμου Αργοστολίου,
η. Κατσιβέλη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την παράταξη της πλειοψηφίας, ο οποίος
έχει εκλεγεί σε Δημοτική Ενότητα του νεοσύστατου Δήμου Ληξουρίου,
θ. Ρουχωτά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την παράταξη της μειοψηφίας, ο οποίος
έχει εκλεγεί σε Δημοτική Ενότητα του νεοσύστατου Δήμου Ληξουρίου,
ι. Γάκη Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την παράταξη της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει
εκλεγεί σε Δημοτική Ενότητα του νεοσύστατου Δήμου Σάμης,
ια. Φλωράτο Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την παράταξη της μειοψηφίας, ο οποίος
έχει εκλεγεί σε Δημοτική Ενότητα του νεοσύστατου Δήμου Σάμης,
ως μέλη της Επιτροπής.

2. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 157, είναι η
υποβολή πρότασης προς το δημοτικό συμβούλιο του καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς, σχετικά με:
α. την κατανομή των πάσης φύσεως στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του
καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς στους αντίστοιχους συνιστώμενους νεοσυσταθέντες δήμους,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 και την έκθεση απογραφής και
αποτίμησης του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού,
β. τον προσδιορισμό των δήμων οι οποίοι θα συνεχίσουν κατά λόγο διαδοχής τις εκκρεμείς δίκες του
καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ίδιου ως άνω άρθρου και
γ. τον καθορισμό του ποσού από τα χρηματικά διαθέσιμα, κατά την 31η
Αυγούστου 2019, του
καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς, που θα αποδοθεί σε κάθε συνιστώμενο δήμο.

3. Η ως άνω Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που επιλέγει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει μέχρι την 14η
Αυγούστου 2019 τη σχετική πρότασή της στον πρόεδρο του
δημοτικού συμβουλίου του καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς, ο οποίος εισάγει αμελλητί την πρόταση
της Επιτροπής στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση. Το δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει την πρόταση της
Επιτροπής και εκδίδει απόφαση κατανομής περιουσίας του καταργούμενου δήμου μέχρι την 31η
Αυγούστου 2019, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Στα μέλη της Επιτροπής που συστήνεται με την παρούσα απόφαση δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε
αμοιβή ή αποζημίωση.

6. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται εντός ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων
υπηρεσιών.

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1.- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
2.- Δήμο Κεφαλλονιάς
Γραφείο Δημάρχου

 

σ.α/Κεφαλονίτικα Νέα