«Επενδυτικά προγράμματα στην Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια»

«Επενδυτικά προγράμματα στην Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια»

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020 εκδόθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις – Προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα παρακάτω Μέτρα:

Μέτρα 3.1.8 – « και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», (αριθ. πρωτ. 1616/5-7-2019, ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ),

Μέτρο 3.1.22 – «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» (αριθ. πρωτ. 1615/5-7-2019, ΑΔΑ:Ω6ΠΤ4653ΠΓ – ΓΞ5),

Μέτρο 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας» (αριθ. πρωτ. 1611/5-7-2019, ΑΔΑ: ΩΥΓ24653ΠΓ – ΗΝΚ),

Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» (αριθ. πρωτ. 1613/5-7-2019, ΑΔΑ: 99Π44653ΠΓ – 1ΝΦ),

Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» (αριθ. πρωτ. 1612/5-7-2019, ΑΔΑ: 67ΦΠ4653ΠΓ – ΟΞΖ),

Μέτρο 3.4.1 «Μέτρα Παραγωγής και Εμπορίας» (αριθ. πρωτ. 1610/5-7-2019, ΑΔΑ: ΨΨΗ94653ΠΓ – ΧΩΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφ/νίας και στα τηλέφωνα 26713-60573 και 26713-60643.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

                                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ