Ανακοίνωσε τους αντιδημάρχους του ο Μάκης Μονιάς. -Τα ονόματα και ο αναπληρωτής του-

Ανακοίνωσε τους αντιδημάρχους του ο Μάκης Μονιάς. -Τα ονόματα και ο αναπληρωτής του-

Τα ονόματα των πρώτων αντιδημάρχων του νέου δήμου Σάμης.

Τους πρώτους αντιδημάρχους του νέου δήμου Σάμης όρισε πριν λίγες ώρες ο δήμαρχος της περιοχής . Σύμφωνα με απόφασή του που αναρτήθηκε στο Διαύγεια, ορίστηκαν οι εξής:

Ο κ. Γεράσιμος Ποδαράς του Ευαγγέλου ως Αντιδήμαρχος, μεταβιβάζοντας:  τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Ερίσου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α, β, γ, δ, ε, στ του Ν. 3852/2010.

Επίσης, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες : της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του ΟΕΥ του Δήμου, πλην των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας, Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης, του Τμήματος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Διαχείρισης Οχημάτων και Συνεργείων.

τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εµπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 (παρ. 79-88) του ΟΕΥ του Δήµου.

την κατά τόπον αναπλήρωσή του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Ερίσου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Η κ. του Μενέλαου ως Αντιδήμαρχος, μεταβιβάζοντας: τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Πυλάρου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α, β, γ, δ, ε, στ του Ν. 3852/2010.

– την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 7 παρ. ε του Ο.Ε.Υ. του Δήμου

-τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Γραφείου Δημοτικής Αστικής Κατάστασης όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 του ΟΕΥ του Δήμου.

-τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Τομέα Φυτικής Παραγωγής, Ζωϊκής Παραγωγής και Γεωργικής Ανάπτυξης και των θεμάτων Αλιείας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

-Την κατά τόπον αναπλήρωσή του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Πυλάρου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

H ορισμένη αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Ο κ. Νικόλαος Ρασσιάς του Θεοχάρη ως Αντιδήμαρχος, μεταβιβάζοντας:  τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δηµοτική Ενότητα Σάμης όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α, β, γ, δ ,ε, στ του Ν. 3852/2010.

-την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της διαχείρισης των παραλιών του Δήμου.

– τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες: α) της Πολιτικής Προστασίας όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του ΟΕΥ του Δήμου, β) του Τμήματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης, των Τμημάτων Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου και των Τμημάτων Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Διαχείρισης Οχημάτων και Συνεργείων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του ΟΕΥ του Δήμου.

-Την κατά τόπον αναπλήρωσή του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Σάμης, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Ο κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς του Γερασίμου ως Αντιδήμαρχος, μεταβιβάζοντας:

-τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες: α) Παιδείας όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 του ΟΕΥ του Δήμου. β) Τουριστικού Προγραμματισμού και Προβολής του Αυτοτελούς Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 του ΟΕΥ καθώς και των Διεθνών Σχέσεων του Δήμου για κάθε τουριστική και πολιτισμική διεθνή δράση. γ)του Τομέα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς δ)των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Οι οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι δεν υποκαθιστούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν υποχρέωση και αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπως ορίζονται κάθε φορά από τη νομοθεσία.

Επίσης:

Το Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς και όταν ο δεύτερος απουσιάζει ή κωλύεται, η Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Αλυσανδράτου.

ΙΙΙ. Για τον καθορισμό αντιμισθιών ορίζονται τα ακόλουθα:

  • Γεράσιμος Ποδαράς – Αποδοχές της οργανικής του θέσης
  • Αμαλία Αλυσανδράτου -ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ
  • Νικόλαος Ρασσιάς -ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
  • Αντώνιος Καλλιβωκάς -Αποδοχές της οργανικής του θέσης